Luftfart og klima

Norges spredte bosetning gjør at innenlands flytrafikk er en sentral del av transporttilbudet. Nordmenn har en høyere andel innenlands flytrafikk enn de fleste andre land, og i distriktene er det regionale flytilbudet en viktig del av kollektivtilbudet. Luftfart er viktig for folk og næringsliv, og gir både byer og distrikter rask tilgang til nasjonale og internasjonale kontakter og markeder.

Regjeringen vil at Norge skal gå i front for en mer miljøvennlig luftfart med lavere klimagassutslipp.

Utvikling

Klimagassutslipp fra flygninger i og fra Norge har økt vesentlig siden 1990, og selv om trafikken har gått drastisk tilbake i 2020 som følge av Covid19-situasjonen, vil trolig flytrafikken og klimagassutslippene etter hvert komme til å øke, dersom det ikke iverksettes tiltak.

Vekst i flytrafikken skaper utfordringer når det gjelder klimagassutslipp og andre miljøkonsekvenser av luftfart. Samtidig blir utslippene for hver enkelt passasjer stadig redusert.

Norge i front på bruk av biodrivstoff i luftfart og elektrifiserte fly

I 2016 ble Oslo lufthavn den første internasjonale lufthavn i verden som tilbyr biodrivstoff til alle flyselskap som fyller drivstoff. Regjeringen støtter Avinors arbeid for en stadig mer miljøvennlig luftfart.. 

Som første land i verden innførte Norge et omsetningskrav for avansert biodrivstoff i luftfarten. Fra 2020 skal 0,5 prosent av all flydrivstoff som omsettes til sivil luftfart i Norge være avansert biodrivstoff. Det er en politisk målsetting om å trappe opp dette til 30 prosent i 2030.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Avinor og Luftfartstilsynet utarbeidet et Forslag til program for elektrifisering av norsk luftfart. Rapport ble overlevert til Samferdselsminister Knut Arild Hareide i mars 2020.

CO2-avgift og kvoteplikt er de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. Store deler av innenriks luftfart betaler CO2-avgift. Flygninger innenfor EØS er omfattet av EUs kvotesystem (EU ETS) og luftfarten må kjøpe utslippskvoter for de klimagassutslipp sektoren generer.  

Utslipp fra luftfart mellom Norge og destinasjoner utenfor EØS er i dag ikke omfattet av kvoteplikt eller CO2-avgift. Gjennom FNs internasjonale luftfartsorganisasjon ICAO har Norge sluttet seg til en global og i første omgang frivillig ordning med kjøp av utslippsreduksjoner fra andre sektorer. Frivillig fase i ordningen vil starte i 2021. ICAOs mål er en klimanøytral vekst i internasjonal luftfart fra 2020. 

Luftfarten er inne i en spennende utvikling der ny teknologi vil gi helt nye muligheter for redusert miljøbelastning. Nye fly, avansert biodrivstoff, elektrifiserte fly og satsning på et mer effektivt luftrom vil kunne bidra til en mer miljøvennlig luftfart.