Arbeidet med å redusere klimagassutslipp

Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart var i 2013 på 1,20 millioner tonn. Dette tilsvarer 2,3 prosent av alle utslipp i Norge. Klimagassutslippene fra utenrikstrafikken var 1,52 millioner tonn. Samlede klimagassutslipp fra aktivitet fra norske lufthavner i 2012 ble dermed om lag 2,72 millioner tonn.

CO2: Kvotesystem i Europa og avgift i Norge
CO2-utslipp fra luftfartssektoren er inkludert i det europeiske kvotesystemet. Det betyr at flyselskapene må kjøpe tillatelse til å slippe ut klimagasser, og levere inn kvoter til staten som tilsvarer de utslippene de har hatt. Kvoteplikten omfatter nå både innenriksflyginger i EØS-landene og flyginger mellom landene i EØS, men ikke flyginger mellom EØS-land og tredjeland. Innenriks luftfart betaler også CO2 – avgift, men med redusert sats siden de er med i kvotesystemet.

ICAO utarbeider et system med markedsbaserte mekanismer
Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) er i ferd med å utforme et system for bruk av markedsbaserte mekanismer for å redusere utslipp av CO2 fra internasjonal luftfart. Klimakvoter og avgifter er eksempler på markedsbaserte mekanismer. Et forslag skal vurderes på generalforsamlingen i 2016. Systemet skal kunne tre i kraft i 2020 med utgangspunkt i et mål om karbonnøytral vekst for internasjonal luftfart fra 2020.

Samarbeid i Norge
Avinor samarbeider med flyselskapene og NHO Luftfart om å redusere luftfartens klimagassutslipp. Blant annet er Avinor engasjert arbeidet for å realisere norsk produksjon av biodrivstoff til luftfart. Fra 2015 tilbyr Avinor biodrivstoff på Oslo Lufthavn

Til toppen