Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Luftfart og klima

Norges spredte bosetning gjør at innenlands flytrafikk er en sentral del av transporttilbudet. Nordmenn har en høyere andel innenlands flytrafikk enn de fleste andre land, og det regionale flytilbudet er å anse som et kollektivtilbud i distriktene. Luftfart er viktig for folk og næringsliv, og gir både byer og distrikter rask tilgang til nasjonale og internasjonale kontakter og markeder.

Derfor er det regjeringens politikk at Norge skal gå i front for en mer miljøvennlig luftfart med mindre klimagassutslipp.

Flytrafikken går opp – utslippene per setekilometer går ned

Klimagassutslipp fra flygninger i og fra Norge har økt vesentlig siden 1990, og framskrivninger viser at utslippene fra luftfart vil øke frem til 2030. 

Dette skyldes den fortsatte veksten i luftfarten. Det samlede antall passasjerer som reiste til eller fra Avinors lufthavner varomtrent 54, 4 millioner i 2018 en økning på 2,8 prosent fra 2017. Utlandstrafikken økte med 3,6 prosent sammenlignet med året før, mens innlandstrafikken økte med 2,1 prosent.

Når vi ser perioden 2014-2017 under ett er det utlendingene som har drevet veksten i luftfarten, med 10 prosent vekst årlig for utlendinger som besøker Norge og 18 prosent vekst for utlendinger som benytter Oslo lufthavn som en hub.

Vekst i flytrafikken skaper utfordringer når det gjelder klimagassutslipp og andre miljøkonsekvenser av luftfart. Samtidig blir utslippene for hver enkelt passasjer stadig redusert. Bare siden 2001 har fornyelse av flyflåten ført til at utslippene per setekilometer i Norge er mer enn halvert.

Norge i front på biodrivstoff og elektriske fly

I 2016 ble Oslo lufthavn den første internasjonale lufthavn i verden som tilbyr biodrivstoff til alle flyselskap som fyller drivstoff. Regjeringen støtter Avinors arbeid for en stadig mer miljøvennlig luftfart, og har bedt selskapet om å utvikle et program for innfasing av elektriske fly. 

Videre bidrar CO2-avgift og kvoteplikt til å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. Store deler av innenriks luftfart betaler CO2-avgift. Flygninger innenfor EØS er omfattet av EUs kvotesystem (EU ETS) og luftfarten må kjøpe utslippskvoter for de klimagassutslipp sektoren generer.  

Utslipp fra luftfart mellom Norge og destinasjoner utenfor EØS er i dag ikke omfattet av kvoteplikt eller CO2-avgift. Gjennom FNs internasjonale luftfartsorganisasjon ICAO har Norge nylig sluttet seg til en global og i første omgang frivillig ordning med kjøp av utslippsreduksjoner fra andre sektorer. Frivillig fase i ordningen vil starte i 2021. ICAOs mål er en klimanøytral vekst i internasjonal luftfart fra 2020. 

Luftfarten er inne i en spennende utvikling der ny teknologi vil gi helt nye muligheter for redusert miljøbelastning. Nye fly, biojetdrivstoff, elektriske fly og satsning på et mer effektivt luftrom vil kunne bidra til en mer miljøvennlig luftfart.

Til toppen