Statlig kjøp av flytransport

Det aller meste av flytrafikken i Norge drives kommersielt. For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt. Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Gjennom EØS-avtalen har Norge et åpent, deregulert luftfartsmarked. I dette åpne markedet har alle flyselskaper som hører hjemme i EØS-området i utgangspunktet fri adgang til å etablere nye flyruter i Norge, og mellom Norge og resten av EØS-området. Det aller meste av flytrafikken i Norge i dag er derfor kommersielle flyruter med rutetilbud og billettpriser satt i et marked med fri konkurranse.

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter (der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv.).  Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten og flyselskapet får enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten i den angitte kontraktsperioden. Disse FOT-rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Stortinget har ved behandlingen av regjeringens forslag om Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå (Prop. 84 S (2016–2017), jf. Innst. 385 S (2016–2017)) sluttet seg til at ordningen med kjøp av innenlandske flyruter overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen.

Fylkeskommunene vil overta kjøpsansvaret enten ved å overta ansvaret for allerede inngåtte kontrakter eller senest ved utgangen av gjeldende avtaleperioder. Samferdselsdepartementet er i dialog med fylkeskommunene om dette.

Ruteområder som er omfattet av ordningen med statlig kjøp

Ruteområder i Sør–Norge med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024:

 1. Røros – Oslo v.v.
 2. Førde – Oslo v.v.
 3. Sogndal – Oslo v.v.
 4. Sandane – Oslo v.v.
 5. Ørsta-Volda – Bergen v.v.
 6. Sogndal – Bergen v.v.
 7. Sandane – Bergen v.v.

Ruteområder i Nord-Norge med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:

 1. Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
 2. Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v. og Sørkjosen – Tromsø v.v.
 3. Lakselv – Tromsø v.v.
 4. Andenes – Bodø v.v. og Andenes – Tromsø v.v.
 5. Evenes–Tromsø v.v.
 6. Svolvær – Bodø v.v.
 7. Leknes – Bodø v.v.
 8. Røst – Bodø v.v.
 9. Brønnøysund – Bodø v.v. og Brønnøysund – Trondheim v.v.
 10. Sandnessjøen – Bodø v.v. og Sandnessjøen – Trondheim v.v.
 11. Mo i Rana – Bodø v.v. og Mo i Rana – Trondheim v.v.
 12. Mosjøen – Bodø v.v. og Mosjøen – Trondheim v.v.
 13. Namsos – Trondheim v.v. og Rørvik – Trondheim v.v.

Ruteområder med kontrakter som gjelder til 31. juli 2024:

 1. Værøy – Bodø v.v. (helikopterrute)

Samferdselsdepartementet har i tillegg inngått kontrakter med SAS, Norwegian og Widerøe på en rekke andre ruter for å opprettholde et minstetilbud i forbindelse med Covid-19 utbruddet. Kjøpsbehovet vurderes månedlig. Se pressemelding om saken for mer informasjon.