Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Organisering og virkemidler

Samferdselsdepartementet er øverste myndighet for luftfarten i Norge. Myndigheten utøves blant annet gjennom eierstyring av Avinor og etatsstyring av Luftfartstilsynet

Samferdselsdepartementet utøver også myndighet gjennom rettslig regulering, kjøp av flytransporttjenester og tilskudd til ikke-statlige lufthavner. I tillegg har Statens havarikommisjon for transport et viktig ansvar for å bedre sikkerheten ved å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen hele transportområdet.

Avinor AS driver, eier og utvikler lufthavner

Avinor AS er et statlig eid aksjeselskap der eierskapet forvaltes av Samferdselsdepartementet. Selskapet har ansvaret for å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for den sivile luftfarten og en samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære luftfarten.

Avinor AS driver i dag 46 av 52 norske lufthavner. Lufthavna på Gardermoen (Oslo Lufthavn AS) er et eget datterselskap under morselskapet Avinor AS. Konsernet Avinor inkluderer også parkeringsselskap og eiendomsselskap.

Avinor skal i størst mulig grad være selvfinansierende. Om lag halvparten av Avinors inntekter er avgifter på flypassasjerer og flyselskap. Om lag halvparten stammer fra kommersielle aktiviteter ved lufthavnene, som parkering, utleie av arealer og taxfreesalg.  

Bare de aller største lufthavnene går med overskudd, og dette overskuddet dekker underskuddet på de mindre lufthavnene.

Blant Avinors kunder dominerer tre flyselskap innenlandsmarkedet: SAS, Norwegian og Widerøe. SAS og Norwegian er også størst i utenlandsmarkedet, men her kommer også KLM og Lufthansa inn.

Luftfartstilsynet sørger for sikker og effektiv luftfart

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk sivil luftfart. Luftfartstilsynet skal være en pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart i Norge.

Dette inkluderer tilsyn med blant annet

  • luftfartøyer
  • flyselskaper
  • utdanningsorganisasjoner
  • verksteder
  • personell
  • flyplasser
  • flysikringstjenester
  • allmennflyging
  • flypassasjerenes rettigheter

Luftfartstilsynet skal også sikre luftfarten mot terror og sabotasje (security), og helse, miljø og sikkerhet for flygende personell. Dessuten skal Luftfartstilsynet utvikle og oppdatere regelverk, og påvirke utviklingen av internasjonale regler på luftfartens område. Luftfartstilsynets inntekter kommer fra bevilgninger over statsbudsjettet og fra gebyrer for tilsynsvirksomheten. 

Statlig kjøp av flyruter bidrar til et godt flytilbud over hele landet

Gjennom ordningen med kjøp av innenlandske flyruter skal staten sikre et godt og landsdekkende flyrutetilbud. I utgangspunktet er rutetilbud og billettpriser styrt av markedet, og alle flyselskap som hører hjemme i EØS-området kan etablere flyruter i Norge og selv bestemme billettprisen. Men på en rekke flyruter i Norge er det ikke mulig å etablere ruter som er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

For å sikre et tilfredsstilende flyrutetilbud også på slike ruter, kjøper Samferdselsdepartementet flyruter av flyselskapene etter en anbudskonkurranse. Selskapet som vinner anbudet får en enerett til å trafikkere den aktuelle fluruten, eventuelt en pakke av ruter. Billettprisen fastsettes av Samferdselsdepartementet, som også kan stille andre krav til hvordan flyrutetilbudet skal utformes.  

Formålet med ordningen  er å redusere avstandsulempene og bidra til velfungerende regioner og stabil sysselsetting og bosetting i hele landet.

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser bidrar til regionale transporttilbud

Ordningen med tilskudd til ikke-statlige flyplasser skal sikre drift av lufthavner som er viktige for et tilfredsstillende regionalt transporttilbud, og som er utenfor Avinor.

Til toppen