EU, EØS og internasjonalt samarbeid om transport og kommunikasjon

Samferdselsdepartementets ansvarsområder har en rekke internasjonale aspekter. EU- og EØS-relaterte saker utgjør den største delen av det internasjonale arbeidet til departementet.

For å bidra til at relevante EU/EØS-beslutninger og regelverk er mest mulig i samsvar med norsk samferdselspolitikk, har departementet som ambisjon å engasjere seg tidlig i saker til diskusjon i EU-systemet og formulere tydelige norske posisjoner. Samferdselsdepartementet leder EØS-spesialutvalget for transport.

Samferdselsråden

Departementet har egen samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Samferdselsråden innhenter informasjon om utviklingen av EUs politikk på områder som er relevante for Samferdselsdepartementet, og fremmer norske myndigheters synspunkter overfor EU.

Nettsider: Samferdselsråden

EUs formannskap

Samferdselsdepartementet har som ambisjon at samferdselsministeren har møter med EUs formannskap, hvor saker som er viktige for Norge under formannskapsperioden diskuteres. Politisk ledelse deltar også på EUs uformelle transportministermøter.

Både departement og underliggende etater deltar i et betydelig antall komiteer og arbeidsgrupper under EU-Kommisjonen. Dette er viktige arenaer for medvirkning og informasjonsinnhenting.

Les mer om utvalgte temaer

Samferdselsnytt fra Norges EU-delegasjon

Samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brussel leverer jevnlig en rapport til Samferdselsdepartementet om det som rører seg i EU innen samferdselsområdet.

Aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet

EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer på samferdselsområdet. Norske aktører og interessenter har mulighet til å svare på disse høringene. For å legge bedre til rette for dette har Samferdselsdepartementet satt sammen en liste over aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet.

Samferdselsdepartementets arbeid med EU- og EØS-saker

Informasjon om Samferdselsdepartementets arbeid med EU- og EØS-saker og pekere til relevante nettressurser.

EU-program og byråer innen transport og elektronisk kommunikasjon

Informasjon om ulike EU-program og byråer hvor Norge deltar innenfor de fagområdene Samferdselsdepartementet forvalter.

Internasjonalt transportforum (International Transport Forum, ITF)

ITF er en global plattform og møteplass innen områdene transport, logistikk og mobilitet. Her møtes transportministrene fra medlemslandene representanter fra næringen og organisasjonene til diskusjoner om problemstillinger innenfor transportområdet.