EU, EØS og internasjonalt samarbeid om transport og kommunikasjon

Samferdselsdepartementets ansvarsområder har en rekke internasjonale aspekter. EU- og EØS-relaterte saker utgjør den største delen av det internasjonale arbeidet til departementet.

Som del av regjeringens aktive europapolitikk har departementet som ambisjon å engasjere seg tidlig i saker til diskusjon i EU-systemet og formulere tydelige norske posisjoner, for å bidra til at relevante EU/EØS-beslutninger og regelverk er mest mulig i samsvar med norsk samferdselspolitikk.

Samferdselsdepartementet har ansvar for EØS-spesialutvalget for transport og spesialutvalget for kommunikasjoner.

Samferdselsråden

Departementet har egen samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Samferdselsråden innhenter informasjon om utviklingen av EUs politikk på områder som er relevante for Norge, og fremmer norske myndigheters synspunkter overfor EU.

Nettsider: Samferdselsråden

EUs formannskap

Samferdselsministeren har møter med EUs formannskap, hvor saker som er viktige for Norge diskuteres i forkant av en ny formannskapsperiode. Politisk ledelse deltar også på EUs uformelle ministermøter på samferdselsområdet.

Både departement og underliggende etater deltar i et betydelig antall komiteer og arbeidsgrupper under EU-Kommisjonen.

Høringer

Høringer fra EU-kommisjonen med relevans for transport og kommunikasjon blir publisert som nyhetssaker, og temamerkes Europapolitikk.

Brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Brexit vil også få konsekvenser for Norge. Informasjon fra Utenriksdepartementet

Les mer om utvalgte temaer

 

Samferdselsnytt fra Norges EU-delegasjon

Samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brussel leverer jevnlig en rapport til Samferdselsdepartementet om det som rører seg i EU innen samferdselsområdet.

Samferdselsdepartementets arbeid med EU- og EØS-saker

Informasjon om Samferdselsdepartementets arbeid med EU- og EØS-saker og pekere til relevante nettressurser.

EU-program og byråer innen transport og elektronisk kommunikasjon

Informasjon om ulike EU-program og byråer hvor Norge deltar innenfor de fagområdene Samferdselsdepartementet forvalter.

Internasjonalt transportforum (International Transport Forum, ITF)

ITF er en global plattform og møteplass innen områdene transport, logistikk og mobilitet. Her møtes transportministrene fra medlemslandene representanter fra næringen og organisasjonene til diskusjoner om problemstillinger innenfor transportområdet.