EU og EØS

Informasjon om Samferdselsdepartementets arbeid med EU- og EØS-saker, samferdselsrådens rapporter om området i EU og lenker til informasjon om EU, EØS og Europa.

Hele Samferdselsdepartementets ansvarsområde omfattes av EØS-avtalen. Dette gjelder samtlige transportsektorer, telekommunikasjon og posttjenester. 

Vi har til enhver tid en rekke EU/EØS-relaterte saker til behandling. Informasjon om sakene finnes i EØS-notatbasen. Behandlingen skjer under rammen av spesialutvalget for transport og spesialutvalget for kommunikasjoner. I tillegg behandles teknisk regelverk under EØS-avtalens vedlegg II i spesialutvalget for indre marked.

Samferdselsdepartementets EØS-strategi har som overordnet mål å bidra til at relevante EU/EØS-beslutninger og regelverk er i samsvar med norsk samferdselspolitikk slik denne kommer til uttrykk i overordnede retningslinjer, lovgivning og budsjetter.

Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre transportmarked. Dette gjelder samtlige transportsektorer, herunder luftfart, jernbane og veitransport. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUS indre marked for telekommunikasjons- og posttjenester.