Regjeringen vil ha raskere og forenklet saksgang i disiplinærsaker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil innføre klageadgang for den som er personlig fornærmet i en disiplinærsak. Det vil bidra til en tryggere saksgang, blant annet i saker som omhandler seksuell trakassering.

- Vi ønsker også en hurtigere prosess som vil sikre en raskere endelig avgjørelse i disiplinærsakene. Dette vil være en fordel både for den som er refset og eventuelt fornærmede i disiplinærsaken. En innføring av klageadgang for fornærmede, er også et viktig tiltak for å styrke den fornærmedes rettsstilling sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen vil også endre den påtalemessige behandlingen av militære straffesaker. Regjeringen vil avvikle Generaladvokatembetet som egen etat, og videreføre oppgavene i den sivile påtalemyndigheten og i Forsvaret.

- Ved å overføre ansvaret for militære straffesaker til sivil påtalemyndighet, vil disse straffesakene ivaretas av en organisasjon som har kapasitet og kompetanse til å håndtere straffesaker i fred, krise og krig. Det har ikke Generaladvokatembetet i dag. Det er viktig av beredskapsmessige hensyn i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier forsvarsministeren. Regjeringens forslag vil bidra til et moderne regelverk på området, som både ivaretar beredskap og den enkeltes rettsikkerhet på en god måte, avslutter forsvarsministeren.

Les hele lovforslaget her: 

Prop. 133 L (2022–2023) - regjeringen.no