Offisielt fra statsråd 16. juni 2023

I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Fellesskap og meistring – Bu trygt hjemme" og "Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 16. juni 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 130 L (2022-2023)
Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår)

Forsvarsdepartementet

Prop. 133 L (2022-2023)
Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

Relatert:

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 127 L (2022-2023)
Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)

Relatert:

Meld. St. 24 (2022-2023)
Felleskap og meistring. Bu trygt heime.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 128 L (2022-2023)
Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud)

Klima- og miljødepartementet

Meld. St. 26 (2022-2023)
Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn

Kultur- og likestillingsdepartementet

Prop. 132 L (2022-2023)
Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

Relatert:

Kunnskapsdepartementet

Prop. 126 L (2022-2023)
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 129 L (2022-2023)
Endringer i sjøloven og skipssikkerhetsloven (elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden).

Lovvedtak 87 (2022-2023) Lov nr. 35

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til reglene om nye etterlatteytelser).

Delt ikraftsetting av loven. Følgende trer i kraft 1. januar 2024:

 • Endringsloven del I med unntak av endringene i folketrygdloven § 17-4 fjerde ledd bokstav a og § 18-3 tredje ledd.

Følgende trer i kraft 1. juli 2023:

 • Endringene i folketrygdloven § 17-4 fjerde ledd bokstav a og § 18-3 tredje ledd.

Lovvedtak 88 (2022-2023) Lov nr. 36

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (trakassering).

(se punkt 7)

Lovvedtak 86 (2022-2023) Lov nr. 37

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

Ikraftsetting av lov 18. desember 2020 nr. 139 om endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser).

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven mv. (gjennomføring av moderniseringsdirektivet).

(se punkt 4 og 7)

Lovvedtak 80 (2022-2023) Lov nr. 38

Endringsloven trer i kraft 1. oktober 2023.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i angrerettloven (pengespill).

Lovvedtak 78 (2022-2023) Lov nr. 39

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringar i gravplassloven m.m. (digitalisering av gravferdsmeldinga og behandling av personopplysningar).

Delt ikraftsetting av endringsloven. Følgende trer i kraft 1. juli 2023:

 • Endringslova del I (gravplassloven) §§ 3, 10 og 23.
 • Endringslova del II.

Lovvedtak 79 (2022-2023) Lov nr. 40

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest).

Delt ikraftsetting av endringsloven. Følgende trer i kraft straks:

 • Endringsloven del I (barnevernsloven) med unntak av § 12-11 annet ledd, § 13-5 og 13-6 første ledd.
 • Endringsloven del II (barnelova) § 69 første punktum.
 • Endringsloven del III (barnetrygdloven) § 1 annet ledd og overskriften til kapittel 3.
 • Endringsloven del IV lov 6 juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av offentlige ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet § 2 annet ledd annet punktum bokstav a, § 3 og § 4.

Følgende trer i kraft 1. januar 2024:

 • Endringsloven del I § 12-11 annet ledd, § 13-5 og § 13-6 første ledd.

Lovvedtak 81 (2022-2023) Lov nr. 41

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortinges vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest).

Lovvedtak 82 (2022-2023) Lov nr. 42

Loven trer i kraft 1. september 2023.

Grunnlag for saken:

Energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringer i energiloven og naturgassloven (overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering).

Lovvedtak 68 (2022-2023) Lov nr. 69

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringer i energiloven (energitilstand i bygninger).

(se punkt 7)

Lovvedtak 69 (2022-2023) Lov nr. 70

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringar i energiloven (endringar om funksjonelt skilje for nettføretak).

Lovvedtak 67 (2022-2023) Lov nr. 71

Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.).

Lovvedtak 119 (2022-2023) Lov nr. 72

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land).

Lovvedtak 120 (2022-2023) Lov nr. 73

Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saken:

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter).

Delt ikraftsetting av loven. Følgende trer i kraft 1. januar 2024:

 • Endringsloven del I (foretakspensjonsloven).
 • Endringsloven del II (innskuddspensjonsloven).
 • Endringsloven del III (forsikringsvirksomhetsloven).

Følgende trer i kraft 1. juli 2023:

 • Endringsloven del IV (finanstilsynsloven).
 • Endringsloven del V.

(se punkt 4)

Lovvedtak 84 (2022-2023) Lov nr. 43

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i skatteloven (grunnrenteskatt på havbruk og endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser).

Lovvedtak 83 (2022-2023) Lov nr. 44

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endring i petroleumsskatteloven.

Lovvedtak 101 (2022-2023) Lov nr. 45

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringar i forskotteringsloven.

Lovvedtak 102 (2022-2023) Lov nr. 46

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringar i skatteloven.

Lovvedtak 103 (2022-2023) Lov nr. 47

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringar i skattebetalingsloven.

Lovvedtak 104 (2022-2023) Lov nr. 48

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om oppheving av lov 15. desember 2006 nr. 85 om endring i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.

Lovvedtak 105 (2022-2023) Lov nr. 49

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringar i merverdiavgiftsloven.

Lovvedtak 106 (2022-2023) Lov nr. 50

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endring i folkeregisterloven.

Lovvedtak 107 (2022-2023) Lov nr. 51

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringar i vareførselsloven.

Lovvedtak 108 (2022-2023) Lov nr. 52

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringar i tollavgiftsloven.

Lovvedtak 109 (2022-2023) Lov nr. 53

Grunnlag for saken:

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endring i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.).

Delt ikraftsetting av endringsloven. Følgende trer i kraft straks:

 • Endringsloven § 4-2 andre ledd, første punktum.

Følgende trer i kraft 1. oktober 2023:

 • Endringsloven § 5-2 nytt andre og tredje ledd, § 7-2 første ledd, § 7-3, § 8-1,
 • 8-2, § 8-4 bokstav a og b, § 8-6, § 8-7 tredje ledd, § 8-10 andre ledd første og andre punktum, § 9-6 første ledd første punktum, § 9-6 tredje ledd og § 9-8 første ledd.

(se punkt 7)

Lovvedtak 95 (2022-2023) Lov nr. 54

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni til lov om endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter).

Lovvedtak 94 (2022-2023) Lov nr. 55

Grunnlag for saken:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 2. juni 2023 til lov om endringer i pasientjournalloven mm. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal).

Lovvedtak 91 (2022-2023) Lov nr. 56

Lovendringene trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om opphevelse av eldreombudsloven.

Lovvedtak 85 (2022-2023) Lov nr. 57

Grunnlag for saken:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige).

Lovvedtak 76 (2022-2023) Lov nr. 58

Loven trer i kraft 1. juli 2023. 

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser).

Lovvedtak 115 (2022-2023) Lov nr. 59

Loven trer i kraft 1. oktober 2023.

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv. (gjennomføring av nytt forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett).

Lovvedtak 97 (2022-2023) Lov nr. 60

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

Klima- og miljødepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringer i forurensningsloven (endring av tillatelser og tilsyn med kommunenes internkontroll).

Lovvedtak 70 (2022-2023) Lov nr. 61

Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saken:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 12. juni 2023 til lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

Lovvedtak 96 (2022-2023) Lov nr. 62

Grunnlag for saken:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i kulturrådsloven. (tydeliggjøring av skillet mellom ulike oppgaver)

Lovvedtak 111 (2022-2023) Lov nr. 63

Loven trer i kraft 1. januar 2024. 

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak av 12. juni 2023 til lov om omsetning av bøker. (bokloven).

Lovvedtak 110 (2022-2023) Lov nr. 64

Grunnlag for saken:

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits).

Lovvedtak 118 (2022-2023) Lov nr. 65

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saken:

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier).

Lovvedtak 65 (2022-2023) Lov nr. 66

Grunnlag for saken:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav).

Delt ikraftsetting av loven. Følgende trer i kraft 1. juli 2023:

  • Endringsloven del I (foretaksregisterloven) § 3-1 første ledd, § 3-1a første ledd, § 3-8 andre ledd, § 5-1 tredje ledd, § 6-2 sjette ledd, § 6-3, § 8-3, § 10-1, § 10-6 og ny § 10-7.
  • Endringsloven del II (enhetsregisterloven) § 4 første ledd, ny § 22a og § 24.
  • Endringsloven del III (aksjeloven) § 2-1 første ledd, § 6-11 første ledd og § 8-7.
  • Endringsloven del IV (allmennaksjeloven) § 6-11 første ledd, § 6-36 og § 8-7.
  • Endringsloven del V (regnskapsloven) § 8-2 femte ledd.
  • Endringsloven del VI (stiftelsesloven) § 7 femte ledd, § 7 a første ledd og § 27 a første ledd.
  • Endringsloven del VII (samvirkelova) § 75.
  • Endringsloven del VIII.

(se punkt 7)

Lovvedtak 90 (2022-2023) Lov nr. 67

Grunnlag for saken:

Sanksjon og ikraftsetting av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet).

Lovvedtak 112 (2022-2023) Lov nr. 68

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saken:

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om infrastruktur for alternativt drivstoff (betalingsløsning for lading av elbil).

Lovvedtak 113 (2022-2023) Lov nr. 74

Loven trer i kraft 1. juli 2023. 

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i postloven (heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av teieplikt i Folkeregisteret).

Lovvedtak 93 (2022-2023) Lov nr. 75

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2023 til lov om endringer i postloven (pakkepostforordningen, brukerklagenemd, offentlig postnummersystem og politiattest).

Delt ikraftsetting av endringsloven. Følgende trer i kraft straks:

 • Endringsloven del II (postloven) §§ 5 a, 49 første ledd nr. 2 og 51 nr. 2.

Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2024:

 • Endringsloven del II (postloven) §§ 35, 35 a og 36

Følgende endringer trer i kraft 1. juli 2023:

 • Endringsloven del II (postloven) resterende endringer

(se punkt 7)

Lovvedtak 92 (2022-2023) Lov nr. 76

Grunnlag for saken:

Utenriksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i utenrikstjenesteloven mv. (rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten og kjønnsnøytrale titler).

(se punkt 7)

Lovvedtak 98 (2022–2023) Lov nr. 34

Loven trer i kraft 1. oktober 2023.

Grunnlag for saken:

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om forlengelse av forskrift 23. juni 2020 nr. 1287 om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr.

Det fastsettes forskrift om oppheving av forskrift 18. januar 1985 nr. 32 om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr.

Forskriftene trer i kraft 1. juli 2023.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk.

4. Delegasjon av myndighet

Barne- og familiedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter finansavtaleloven § 3-55 fjerde ledd andre punktum til Barne- og familiedepartementet.

(se punkt 2 og 7)

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd tredje punktum delegeres til Finansdepartementet.

(se punkt 2)

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ministerråd Mette Jøranli til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Meena Syed til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Lars Andersen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Stein Iversen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Henrik Malvik til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Gro Dahle til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hans Christian Kjølseth til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Håkon Smedsvig til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av prosjektleder Hana Ryba Cervenka til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Utnevning av fagsjef Nathalie Berner Sørhaug som underdirektør i Finansdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Ståle Tangestuen til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av spesialrådgiver Hans Bakke til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Geir Hove Midtun til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Terje Bruøygard til brigader i Hæren og beordring i stilling som sjef Brigade Nord. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Frabeordring av oberst Hilde Solheim som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2023. 

Forlengelse av beordring av oberst Frank Daniel Hernes som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2023, for en periode på ett år.

Beordring av oberst Morten Henriksen som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2023, for en periode på tre år.

Frabeordring av orlogskaptein Kristoffer Beyer Nissen som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2023.

Beordring av kommandørkaptein Joakim Traavik Opsahl-Sværen som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2023, for en periode på tre år.

Frabeordring av major Ommund Liland som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2023.

Beordring av kaptein Monica Haugsland Hongset som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2023, for en periode på tre år.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av konstituert jordskiftedommer Cathrine Liss Hoddevik til jordskiftedommer ved Sogn og Fjordane jordskifterett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Therese Skodvin til tingrettsdommer ved Hordaland tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av kommuneadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland og advokat Karianne Hoffart til tingrettsdommere ved Vestfold tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Rune Klausen til nestleder i avdeling ved Oslo tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Are Stenvik og lagdommer Thom Arne Hellerslia til dommere ved Norges Høyesterett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Mari Gjersøe til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Christer Gangsø til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer, dog ikke utover 31. oktober 2025.

Konstitusjon av politiadvokat Sigurd Granli som statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer, dog ikke utover 1. august 2026.

Konstitusjon av seniorrådgiver Nora Bergsjø som lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet til og med 31. desember 2024. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsutnevning av visepolitimester Brita Cecilie Lilaas-Skari til politimester i Øst politidistrikt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Beskikkelse av advokat Simen Kristoffer Warp, politiadvokat Runa Nordahl Hæreid, advokat Elisabeth Taubøll og seniorrådgiver Øyvind Dybvik Øyen som nemndledere i Utlendingsnemnda. De tiltrer fra det tidspunkt Utlendingsnemnda bestemmer.

Klima- og miljødepartementet

Åremålsbeskikkelse av prorektor Camilla Brekke som direktør for Norsk Polarinstitutt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Klima- og miljødepartementet bestemmer.

Relatert:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Konstitusjon av jurist Åsulv Solstad som avdelingsdirektør i Kultur- og likestillingsdepartementet til og med 29. februar 2024. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Utnevning av seniorrådgiver Kjersti Ertresvaag Andersen til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Hun tiltrer fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

6. Styrer og utvalg

Kommunal- og distriktsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal gjennomgå husleieloven. Utvalget består av:

Leder:
Forsker I Jardar Sørvoll, Nordre Follo

Medlemmer:
Jurist Silje Flack Bergby, Trondheim
Advokat Benedicte Björkfors, Bodø
Politisk rådgiver Hanne Beth Borge, Oslo
Advokat Kristoffer Dons Brøndbo, Tromsø
Professor Torfinn Harding, Stavanger
Direktør Bjarte Høysæter, Bergen
Eiendomsforvalter Maren Kartvedt, Bergen
Advokat Anders Leisner, Oslo
Student Dalin Malek, Asker
Daglig leder Kathrine Emilie Standal, Trondheim
Daglig leder Lars Aasen, Nesodden

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Oppnevning av medlemmer til Klagenemnd for offentlige anskaffelser for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2027.

Leder:
Sorenskriver/dommer Elisabeth Wiik, Volda

Følgende personer gjenoppnevnes som medlemmer av KOFA
Førstelagmann Sverre Nyhus, Hamar
Lagdommer Bjørn Berg, Trondheim
Advokat Alf Amund Gulsvik, Bærum
Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø

Følgende personer oppnevnes som nye medlemmer av KOFA:
Professor dr. juris Tarjei Bekkedal, Oslo
Advokat Hallgrim Fagervold, Molde
Advokat Christina Paludan Melson, Oslo
Advokat Wenche Sædal, Bergen
Advokat Hanne Synnøve Torkelsen, Oslo

Relatert:

7. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 28/2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/128 av 16. januar 2019 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75 kan bli bindende for Norge.

(se punkt 2)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet av 21. juni 2019.

(se punkt 2)

Barne- og familiedepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 69/2021 av 5. februar 2021 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/2161, kan bli bindende for Norge.

(se punkt 2 og 4)

Forsvarsdepartementet

Opphevelse av instruks om innskrenking av sjefen for Etterretningstjenestens beslutningskompetanse etter etterretningstjenesteloven § 7-3 fra 1. oktober 2023.

(se punkt 2)

Nærings- og fiskeridepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 270/2022 av 23. september 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten (digitaliseringsdirektivet) kan bli bindende for Norge.

(se punkt 2)

Olje- og energidepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 135/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/31/EU kan bli bindende for Norge.

(se punkt 2)

I medhold av lov 14. desember 1917 om erverv av vannfall mv. nr. 16 § 2 gis Troms Kraft Produksjon AS konsesjon til å erverve eiendomsrett til fallrettigheter i vassdraget Guolášjohka/ Kuolasjoki i Kåfjord kommune.

Samferdselsdepartementet

Norge meddeler de andre avtaleparter at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen) kan bli bindende for Norge.

(Se punkt 2)

Statsministerens kontor

Forvaltningsansvaret for konvensjon om registrering av gjenstander som er skutt ut i det ytre verdensrom av 12. november 1974 (romregisterkonvensjonen) overføres fra Utenriksdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet ved næringsministeren med virkning fra 16. juni 2023.