Prop. 83 L (2022–2023)

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter)

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen å slå sammen tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til ett fleksibelt bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter. Bufferfondet vil være kontraktsfordelt og kunne dekke negativ avkastning. Tilsvarende endringer ble vedtatt for kommunale pensjonsordninger under Stortingets behandling av Prop. 233 L (2020–2021) og satt i kraft 1. januar 2022. Lovforslaget i proposisjonen her bygger på denne endringen og vil gi like regler for private garanterte pensjonsprodukter og kommunale pensjonsordninger. Det foreslås også å rette en inkurie i finanstilsynsloven § 9.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget