Prop. 83 L (2022–2023)

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen å slå sammen tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til ett fleksibelt bufferfond for hver kontrakt for private pensjonsordninger, herunder fripoliser. Det tilsvarende ble vedtatt for kommunale pensjonsordninger under Stortingets behandling av Prop. 233 L (2020–2021) og satt i kraft 1. januar 2022. Lovforslaget i proposisjonen her bygger videre på denne endringen og vil gi like regler for fripoliser mv. og kommunale pensjonsordninger.

I kapittel 2 redegjøres det for bakgrunnen for lovforslaget. I kapittel 3 drøftes forslaget om endringer i bufferfond for fripoliser mv., der det foreslås å slå sammen kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger til ett kontraktsfordelt fond med adgang til å dekke negativ avkastning. I kapittel 4 redegjøres det for økonomiske og administrative konsekvenser.

Det foreslås også å rette en inkurie i finanstilsynsloven § 9.