Regjeringen har lagt frem forbud mot konverteringsterapi

– Endelig. Konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv – nå blir det endelig forbudt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Nett-tv Pressekonferanse om konverteringsterapi

Se sendingen her

Se sendingen her

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Regjeringen foreslår at barn gis et særskilt vern. Videre foreslår regjeringen at forbudet mot å utføre konverteringsterapi også skal gjelde der nordmenn utfører denne type handlinger i utlandet.

– Folk skal trygt kunne være seg selv, uten å bli påført skam og psykisk press på grunn av den de er eller hvem de elsker. Lovforslaget gjør det helt klart at dette er handlinger vi vil til livs, sier Trettebergstuen.

Målet for regjeringen har hele tiden vært å få et så treffsikkert forbud som mulig.

Forbudet foreslås tatt inn i straffeloven. Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bot eller fengsel inntil 3 år og 6 år hvis overtredelsen er grov.

Regjeringen foreslår i tillegg at det skal være straffbart å markedsføre tilbud om å utsette andre for de nevnte metodene. Overtredelse av markedsføringsforbudet skal medføre bot eller fengsel inntil 6 måneder.

– Dette er et historisk forbud som vil gjøre livene til mange bedre, sier Trettebergstuen.

Regjeringen sender nå lovforslaget til behandling i Stortinget: Prop. 132 L (2022-2023)