Proposisjoner til Stortinget

Prop. 106 L (2022–2023)

Endringer i kulturrådsloven (tydeliggjøring av skillet mellom ulike oppgaver)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i kulturrådsloven. Forslaget har til hensikt å tydeliggjøre skillet mellom ulike oppgaver ved å rendyrke kulturrådsloven som en lov om Kulturrådet som «armlengdeorgan». Bestemmelsene om fagadministrasjonen i Kulturdirektoratet foreslås derfor opphevet. I tillegg foreslår departementet å gjøre bestemmelsene om oppnevning av Kulturrådet mer fleksible.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget