Prop. 45 L (2022–2023)

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Kommunal- og distriktsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til ny lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven). Loven skal avløse lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Lovforslaget bygger på NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg – Ny valglov. Formålet med loven er å sikre frie, hemmelige og tillitskapende valg.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget