Prop. 64 L (2022–2023)

Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i barnevernsloven. Det foreslås å lovfeste en plikt for barnevernstjenesten til å varsle barnevernstjenester i andre kommuner dersom det er behov for å undersøke om det er behov for mer inngripende tiltak enn frivillige hjelpetiltak. Bakgrunnen for forslaget er blant annet at det tidligere er blitt avdekket svikt ved at barnevernstjenester selv i alvorlige tilfeller ikke har informert barnets nye kommune om at barnet og familien nå befinner seg i den nye kommunen . Videre foreslås det å lovfeste barnevernstjenestens adgang til å behandle personopplysninger i saker om ufødte barn. Forslaget utvider ikke barnevernets ansvar for det ufødte liv, og barnevernstjenesten vil fremdeles være avhengig av samtykke fra den gravide kvinne for å åpne en undersøkelsessak og for å sette i verk tiltak. Departementet foreslår også en bestemmelse som presiserer at eier av privat barnevernsinstitusjon skal legge frem politiattest. Krav om politiattest er et viktig virkemiddel for å forebygge overgrep mot barn og for å bidra til at mindreårige tas hånd om av skikkede personer. Lovproposisjonen inneholder også enkelte mindre tekniske endringer i barnevernsloven, samt i enkelte andre lover.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget