Prop. 64 L (2022–2023)

Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet foreslår i kapittel 3 en ny bestemmelse som presiserer barnevernstjenestens plikt til å varsle barnevernstjenesten i andre kommuner. Bakgrunnen for forslaget er blant annet at det tidligere er blitt avdekket svikt ved at barnevernstjenester selv i alvorlige tilfeller ikke har informert barnets nye kommune om at barnet og familien nå befinner seg i den nye kommunen. Departementet foreslår derfor en ny bestemmelse som lovfester at barnevernstjenesten uten hinder av taushetsplikt skal sende melding til barnevernstjenesten i en annen kommune dersom det er grunn til at denne barnevernstjenesten undersøker om barnet har behov for mer inngripende tiltak enn frivillige hjelpetiltak.

Departementet foreslår videre i kapittel 4 at adgangen til å behandle nødvendige personopplysninger om gravide og ufødte barn blir presisert i barnevernslov. Bakgrunnen for forslaget er at det i dag er en viss usikkerhet knyttet til registrering og lagring av meldinger og opplysninger i slike saker. Forslaget utvider ikke barnevernets ansvar for det ufødte liv utover dagens praksis, og barnevernstjenesten vil fremdeles være avhengig av samtykke fra den gravide kvinne for å åpne en undersøkelsessak og for å sette i verk tiltak.

Departementet foreslår i kapittel 5 en ny bestemmelse som presiserer at eier av privat barnevernsinstitusjon skal legge frem politiattest. Kravet om at eier av privat barnevernsinstitusjon skal legge frem politiattest fremgår i dag av forskrift, men departementet mener det er behov for en tydeligere forankring i loven. Krav om politiattest er et viktig virkemiddel for å forebygge overgrep mot barn og for å bidra til at mindreårige tas hånd om av skikkede personer.

Lovproposisjonen inneholder også enkelte mindre tekniske endringer i barnevernsloven, samt i enkelte andre lover.

Til forsiden