Proposisjoner til Stortinget

Prop. 105 L (2022–2023)

Endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier)

Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) ble vedtatt endret ved endringslov 17. juni 2022 nr. 69. I ettertid har Landbruks- og matdepartementet blitt oppmerksom på enkelte lovtekniske feil. Det foreslås i proposisjonen å rette disse. Endringene som fremmes medfører ingen materielle endringer i loven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget