Prop. 105 L (2022–2023)

Endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Hundeloven ble foreslått endret ved Prop. 85 L (2021–2022), og ble vedtatt endret ved endringslov 17. juni 2022 nr. 69. I ettertid har Landbruks- og matdepartementet blitt oppmerksom på enkelte inkurier. Det foreslås i denne proposisjonen å rette disse. Endringene som fremmes er av teknisk art og medfører ingen materielle endringer i loven. Ettersom loven ved endringslov 17. juni 2022 nr. 69 var gjenstand for en mer omfattende revisjon, antas det ikke å være behov for å gjøre materielle endringer i nær fremtid. Det antas videre at loven også vil leses av mange lekfolk, og det er derfor viktig at loven er entydig. Departementet foreslår av den grunn at de tekniske endringene gjennomføres nå.