Prop. 105 L (2022–2023)

Endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier)

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om lovforslaget

Til hundeloven § 19 andre ledd første punktum

Ordlyden i § 19 andre ledd første punktum foreslås endret ved at henvisningen til «tredje ledd» bokstav c endres til «første ledd» bokstav c. Endringen som foreslås vil være i henhold til lovens oppbygning og innhold. Ved en inkurie ble ordlyden i § 19 andre ledd første punktum ikke endret i samsvar med endringen i strukturen i § 19, som vedtatt ved endringslov 17. juni 2022 nr. 69. Feilen foreslås rettet.

Til hundeloven § 20 femte ledd

Ordlyden i § 20 femte ledd foreslås endret ved at henvisningen til § 19 «tredje ledd» bokstav a endres til § 19 «første ledd» bokstav a. Endringen som foreslås vil være i henhold til lovens oppbygning og innhold. Ved en inkurie ble ordlyden i § 20 femte ledd ikke endret i samsvar med endringen i strukturen i § 19, som vedtatt ved endringslov 17. juni 2022 nr. 69. Feilen foreslås rettet.

Til hundeloven § 29

Bestemmelsen i § 29 om at Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard, foreslås opphevet. Tilsvarende bestemmelse ble ved endringslov 17. juni 2022 nr. 69 tatt inn i § 1 a andre ledd om lovens virkeområde. Ved en inkurie ble § 29 ikke samtidig opphevet. For å rette feilen foreslås § 29 opphevet.

Til hundeloven kapittel 8

Siden § 29 er foreslått opphevet og dette er den eneste bestemmelsen i kapittel 8, blir kapittelet misvisende dersom det ikke oppheves samtidig med § 29. For å rette feilen foreslås kapittel 8 opphevet. Det foreslås ingen endring i etterfølgende kapittel eller paragrafer. Dette antas å være hensiktsmessig for at forarbeidene til disse bestemmelsene i endringslov 17. juni 2022 nr. 69 skal være enkle å finne frem til og lese.

Til ikrafttredelsesbestemmelsen

Endringsloven av 17. juni 2022 nr. 69 trådte i kraft 1. januar 2023. Departementet ser ingen grunn til å vente med ikrafttredelsen av endringsloven. Det foreslås at loven trer i kraft straks.