Prop. 105 L (2022–2023)

Endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier)

I

I lov 4. juli 2003 nr. 74 om forsvarlig hundehold gjøres følgende endringer:

§ 19 andre ledd første punktum skal lyde:

Er det tvil om en hund går inn under første ledd bokstav c, kan politiet ta hunden i forvaring og kreve at hundeholderen bekoster og medvirker ved en kyndig undersøkelse av hundens adferd for å avklare om den er vel avbalansert eller har en lav terskel for aggresjon eller andre farlige egenskaper mv.

§ 20 femte ledd skal lyde:

Kongen kan fastsette forskrift om unntak fra forbudet i § 19 første ledd bokstav a og vilkår for slike unntak.

Kapittel 8 Opphevet.

§ 29 Opphevet.

II

Loven trer i kraft straks.