Prop. 105 L (2022–2023)

Endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier)

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å rette lovhenvisningene i hundeloven § 19 andre ledd første punktum og § 20 femte ledd, og å oppheve § 29 og kapittel 8, innebærer kun lovteknisk retting. Endringene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Landbruks- og matdepartementet finner det er «åpenbart unødvendig» å sende forslagene til endringer på ny høring, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 andre ledd tredje kulepunkt, og endringene foreslås vedtatt uten forutgående høring.