Prop. 50 LS (2022–2023)

Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven mv. (gjennomføring av moderniseringsdirektivet) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 69/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/2161

I proposisjonen foreslås det lovendringer som gjennomfører moderniseringsdirektivet (EU) 2161/2019 i norsk rett. Moderniseringsdirektivet endrer direktivet om urimelige avtalevilkår 93/13/EØF, prismerkingsdirektivet 98/6/EF, direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF og forbrukerrettighetsdirektivet 2011/83/EU. Det bes også om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget