Prop. 92 L (2022–2023)

Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.)

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Formålet er å styrke rettssikkerhetsgarantiene i loven ved at det foreslås domstolskontroll i flere typer saker. Det foreslås domstolskontroll både i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer ved tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, som er regulert i lovens kapittel 7 og 8. Endringene foreslås på bakgrunn av den internasjonale rettsutviklingen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget