Prop. 77 L (2022–2023)

Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til reglene om nye etterlatteytelser)

Stortinget vedtok i desember 2020 en reform av folketrygdens ytelser til etterlatte. Reformen innebærer at dagens pensjon og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle og tidligere familiepleier erstattes av en tidsbegrenset omstillingsstønad. Den innebærer også en forenkling og styrking av ytelser til etterlatte barn, og at det ikke skal være fordeler for etterlatte i folketrygdens uføretrygd og alderspensjon. I proposisjonen legger departementet fram forslag om tilpasninger til reglene om disse nye etterlatteytelsene i folketrygden. Forslagene gjelder blant annet endringer i folketrygdloven. Det foreslås også enkelte presiseringer og endringer i de nye reglene for etterlatteytelsene, herunder i vilkårene for om det er nytt eller gammelt regelverk som skal anvendes. Videre innføres det såkalte folkerettsmarkører i revidert kapittel 17 og nytt kapittel 17 A i folketrygdloven. Det tas sikte på at reformen trer i kraft fra 1. januar 2024.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget