Prop. 96 LS (2022–2023)

Endringer i energiloven (energitilstand i bygninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 135/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse

I proposisjonen foreslås endringer i energiloven som følge av gjennomføringen av bygningsenergidirektivet fra 2010, og omfatter bestemmelser knyttet til energitilstanden til bygninger. Det foreslås justeringer i bestemmelsene om energimerking for bygninger, herunder hvem som er pliktig til å gjøre sammendrag av energiattesten synlig for brukerne av bygget. Det foreslås justeringer i kravene til energivurdering av tekniske anlegg, og hjemler for departementet til å fastsette ytterligere krav i forskrift om energimerking og energiattester.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget