Prop. 91 L (2022–2023)

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. Hensikten med forslaget er i første omgang å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggerne. Departementet foreslår samtidig en teknisk endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget