Prop. 100 L (2022–2023)

Endringer i energiloven og naturgassloven (overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i energiloven som gjelder krav til gjennomføring av kost-nytteanalyse for å utnytte overskuddsvarme, krav om at store foretak regelmessig skal gjennomføre en energikartlegging, og hjemmel for at Olje- og energidepartementet kan gi forskrift om måling og fakturering av varmeenergi. I tillegg foreslås det en hjemmel i naturgassloven for å gi forskrift om måling og fakturering av naturgass.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget