Prop. 100 L (2022–2023)

Endringer i energiloven og naturgassloven (overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) og lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven).

Departementet foreslår for det første en endring i energiloven slik at aktører som planlegger å bygge nye eller foreta omfattende (vesentlige) oppgraderinger av energi- og industrianlegg, skal pålegges å gjennomføre en kost-nytteanalyse for å utnytte overskuddsvarme. Det anses som en omfattende oppgradering dersom kostnadene er høyere enn 50 prosent av investeringskostnadene for et nytt sammenlignbart anlegg.

For det andre foreslår departementet at datasentre med mer enn 2 MW samlet elektrisk effekt og andre anlegg med mer enn 20 MW samlet elektrisk effekt skal omfattes av plikten til å gjennomføre en kost-nytteanalyse for å utnytte overskuddsvarme.

Det foreslås også hjemler for å gi forskrifter om hvilke tiltakshavere og anlegg som omfattes av den foreslåtte ordningen med kost-nytteanalyser, samt presisere hvilke tiltak som omfattes, hva en kost-nytteanalyse skal inneholde, og hvordan den skal gjennomføres mv.

For det tredje foreslår departementet å innføre krav i energiloven om at store foretak regelmessig skal gjennomføre en energikartlegging. Dette er en systematisk kartlegging av energibruken i et foretak med sikte på å få oversikt over mulige energieffektiviseringstiltak. Kartleggingen omfatter bygninger, industriprosesser, transport og andre aktiviteter. Det foreslås også her en forskriftshjemmel slik at departementet kan fastsette nærmere krav til innholdet i energikartleggingen, kvalifikasjonskrav til utfører og hvilke foretak som skal omfattes av plikten.

Departementet foreslår for det fjerde å innføre hjemmel i energiloven for at departementet kan gi forskrift om måling og fakturering av varmeenergi, noe som omfatter fjernvarme og fjernkjøling, og om måling og fakturering av energibruk i den enkelte bruksenhet i bygninger som har felles anlegg for oppvarming eller kjøling av rom eller tappevann. I tillegg foreslås det en hjemmel i naturgassloven for å gi forskrift om måling og fakturering av naturgass.

Til dokumentets forside