Regjeringen foreslår krav til energieffektivisering

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å stille krav til utnyttelse av overskuddsvarme, energikartlegging i store foretak, samt måling og fakturering av varme og naturgass gjennom endringer i energiloven og naturgassloven.

— Endringene vi foreslår sørger for at bedrifter som har mye overskuddsvarme også finner en nytte for den varmen. Her finnes det et solid potensiale for å bruke energi som i dag går til spille til nye næringer eller oppvarming av hus og vann. I tillegg kan dette være god butikk for bedriften, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Formålet med endringene er å bidra til at aktører som planlegger å bygge eller oppgradere anlegg som genererer overskuddsvarme blir oppmerksomme på hvilke muligheter som finnes for å utnytte varmen. Etter forslaget kan Olje- og energidepartementet (OED) i enkeltvedtak gi pålegg om at anlegg ikke kan bygges eller oppgraderes uten at overskuddsvarmen utnyttes, dersom kost-nytteanalysen viser at nytten overstiger kostnadene. Adgangen til å gi slike pålegg gjelder anlegg som benytter gass, olje, kull eller bio – ikke anlegg som går på strøm.

Overskuddsvarme

Det foreslås at aktører som etablerer eller oppgraderer energiintensive anlegg skal gjennomføre en kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme. Forslaget omfatter kraftverk, industrianlegg og anlegg for energiproduksjon med over 20 MW tilført varmeeffekt. I tillegg omfattes fjernvarme- og fjernkjøleanlegg uten en slik grense. Datasentre med over 2 MW tilført elektrisk effekt omfattes også, og andre anlegg med en tilsvarende grense på 20 MW. Forslaget om lavere grenseverdi for datasentre er begrunnet i at disse ofte bygges ut trinnvis.

Forslaget innebærer at analysen skal sendes til OED for godkjenning før anlegget bygges eller oppgraderingen foretas. OED kan gi nærmere bestemmelser om innholdet i analysen og hvilke anlegg som skal omfattes i forskrift.

Energikartlegging i store foretak

Det blir også foreslått krav om at store foretak regelmessig skal gjennomføre en energikartlegging. Dette er en systematisk kartlegging av energibruken i et foretak for å få oversikt over mulige energieffektiviseringstiltak. Kartleggingen omfatter bygninger, industriprosesser, transport og andre aktiviteter. OED vil fastsette nærmere krav i forskrift, blant annet om innholdet i energikartleggingen, kvalifikasjonskrav til den som skal utføre kartleggingen, og hvilke foretak som skal omfattes av plikten (store foretak).

Måling og fakturering

En del av forslaget er en egen en hjemmel i energiloven og i naturgassloven til å gi forskift om måling og fakturering av varme og gass, herunder om måling og fakturering av energibruk i den enkelte bruksenhet i bygninger med felles anlegg for oppvarming eller kjøling av rom eller tappevann. Hensikten er å gi kundene bedre oversikt og kontroll med varmeforbruk og utgifter. Dette skal legge til rette for mer effektiv bruk av varme. Tekniske muligheter og kostnadseffektivitet må vurderes nærmere ved utformingen av slike forskrifter.

Bakgrunn

Endringene, som regjeringen fremmet i dag i Prop. 100 L, gjelder energiloven og naturgassloven om overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering. OED gjennomførte i 2018 og 2021 høring av forslag til endringer i energiloven og naturgassloven for å bidra til økt energieffektivisering. Forslagene sammenfaller med tiltak som er foreslått av energikommisjonen i NOU 2023:3 Mer av alt – raskere.