Høring av energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5

Departementet sender ut høringsnotat om endringer i energiloven om krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av spillvarme fra termiske kraftverk, industri, datasentre og andre anlegg.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.04.2021

Vår ref.: 21/280

I tråd med Granavoldenplattformen forbereder Olje- og energidepartementet innlemmelse av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EED) i EØS-avtalen. Et forslag til endringer i energiloven om energikartlegging i store foretak og krav til måling og fakturering av energibruk har vært på høring (november 2018). Dette er en tilleggshøring for å kunne gjennomføre krav i direktivet til å gjøre kost-nyttevurdering av utnyttelse av spillvarme.

Departementet foreslår nye bestemmelser i energiloven som pålegger de som planlegger å drive, eller foreta omfattende (vesentlige) oppgraderinger av visse energi- og industrianlegg, å gjennomføre en kost-nytteanalyse av utnyttelse av spillvarme. Kost-nytteanalysene skal sendes inn til godkjenning hos myndighetene, og at det skal være forbudt å bygge anlegget/foreta oppgraderingen før godkjenningen foreligger. Videre foreslår departementet en hjemmel til å pålegge at anlegget skal bygges eller oppgraderes slik at spillvarmen utnyttes, der fordelene med dette er større enn kostnadene.

I tråd med EED artikkel 14 nr. 5 foreslås det at kraftverk, industrianlegg og energiproduksjonsanlegg og fjernvarme- og fjernkjølenett med mer enn 20 MW samlet tilført varmeeffekt, det vil si olje, gass og bioenergi mv., skal omfattes av plikten til å utføre kost-nytteanalyser. Plikten utløses ved planlegging av nye anlegg og omfattende oppgradering av eksisterende anlegg. Med omfattende oppgradering menes en oppgradering hvor kostnadene er høyere enn 50 prosent av investeringskostnadene for et nytt sammenlignbart anlegg.

I tillegg foreslår departementet at nye datasenter med mer enn 2 MW samlet elektrisk effekt, og andre anlegg med mer enn 20 MW samlet elektrisk effekt, skal omfattes av plikten til å gjennomføre kost-nytteanalyse som skal sendes inn til relevant myndighet for godkjenning.  Disse anleggene er ikke omfattet av EED-direktivet. For disse anleggene foreslår departementet ikke en hjemmel for å kunne pålegge å gjennomføre prosjekter, selv om nytten er større enn fordelene.

Vi ber om eventuelle kommentarer innen onsdag 14. april 2021. Det bes om tilbakemelding også dersom det ikke er kommentarer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Simen Sundsbø (telefon 22 24 63 82, eller epost simen.sundsbo@oed.dep.no) eller Lasse Vannebo (telefon 22 24 63 24 og e-post Lasse.Vannebo@oed.dep.no).

Med hilsen

Toril J. Svaan (e.f)

avdelingsdirektør                                                 Simen sundsbø

                                                                                 rådgiver

 

Alle departementene

Alle statsforvaltere

Alle fylkeskommuner

Sametinget

Bellona

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktsenergi

El & IT-forbundet

Norsk Elbilforening

Elektroforeningen

Energi Norge

Enova

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

KS

Samfunnsbedriftene

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Naturvernforbundet

Nelfo

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening – NoBio

Norsk boligbyggerlag

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norske arkitekters landsforbund

Norwea

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF Byggforsk

Standard Norge

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Tekna

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi

Zero

Personvernkommisjonen

Basefarm

BKK

Bluefjords

Bredbåndsfylket

Bulk

Contentio

Cosmosit

Digiplex

Evry

Fujitsu

Green Mountain

IBM

Kryptovault

Lefdal Mine

Lyse

Microsoft

Nordavind DC Sites

Nordkraft

Oslo DCLO

Sintef

Skagenfiber

Statkraft

Troll Housing

Viken Skog

Visolit

Sjømat Norge