Proposisjoner til Stortinget

Prop. 65 L (2022–2023)

Endringar i energiloven (endringar om funksjonelt skilje for nettføretak)

I proposisjonen foreslås det en endring i energiloven om kravet til funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Det foreslås at grensen for hvem som må gjennomføre funksjonelt skille heves, slik at nettselskap med færre enn 100 000 nettkunder fritas fra kravet om funksjonelt skille.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget