Proposisjoner til Stortinget

Prop. 117 LS (2022–2023)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og forskotteringsloven (behovsprøving av bidragsforskott) Førebels utgåve

Følg proposisjonen på Stortinget