Nye regler om private garanterte pensjonsprodukter settes i kraft

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regler om et sammenslått og kundefordelt bufferfond innføres for private garanterte pensjonsprodukter med virkning fra 1. januar 2024.

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets lovvedtak om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter).

De nye reglene innebærer blant annet at det blir innført et sammenslått og kundefordelt bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter, se nærmere omtale i Prop. 83 L (2022-2023). Disse reglene trer i kraft 1. januar 2024.

Bufferfondet vil erstatte dagens tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond, og vil kunne dekke negativ avkastning. Regelendringen kan legge til rette for bedre konkurranse i markedet for slike pensjonsprodukter og bidra til høyere forventet avkastning ved at det gir leverandørene bedre rom for risikotaking i forvaltningen.

Regler om et slikt bufferfond for kommunale pensjonsordninger trådte i kraft 1. januar 2022. Fra 1. januar 2024 blir det dermed like regler for bufferfond for kommunale og private garanterte pensjonsprodukter.

Lovendringene omfatter også en rettelse av inkurie i finanstilsynsloven § 9 som trer i kraft 1. juli 2023.

Les mer: