Forskrift om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med nærmere regler om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter.

Stortinget har vedtatt nye lovregler om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter etter forslag fra regjeringen i Prop. 83 L (2022-2023). De nye lovreglene trer i kraft 1. januar 2024, og innebærer sammenslåing av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til ett fleksibelt bufferfond for hver kontrakt for private pensjonsordninger, herunder fripoliser.

Finansdepartementet har i dag fastsatt nødvendige forskriftsendringer for innføring av disse reglene. Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

Les mer: