Forskrift om gjennomføring av regler om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2023 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet §§ 3-1 fjerde ledd, 3-3 sjette ledd, 3-19 annet ledd og 3-23 annet ledd, lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. § 10-1, lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 3-2 annet ledd, lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern §§ 14-8 syvende ledd og 14-16 første og annet ledd, forskrift 9. desember 2016 nr. 1503 om pensjonsforetak § 14 fjerde ledd, forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsforetak § 5-13 tredje ledd og forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak § 5-11 tredje ledd.

I

Forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, pensjonsforetak, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 3 første ledd nr. 9 skal lyde:

9. Andel av bufferfond i pensjonskasser tilsvarende det beløp som kunne vært inntektsført i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 tredje ledd dersom det hadde vært et årsregnskap.

 

II

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til innskuddspensjonsloven skal § 3-1 første ledd lyde:

(1) Ved tilordning av avkastning til innskuddspensjonskapital forvaltet etter reglene i innskuddspensjonsloven § 3-2, kan livsforsikringsselskaper og pensjonskasser gjøre fradrag for bufferfond etter gjeldende regler.

 

III

I forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) gjøres følgende endringer:

§ 2-2 andre ledd tredje punktum skal lyde:

Tas det i pristariffen hensyn til bufferfond knyttet til den enkelte kontrakt, skal det også angis hvordan dette er gjort.

§ 3-3 skal lyde:

§ 3-3. Endring av forvaltningsordning

Overføres en kontrakt fra kollektivporteføljen til investeringsvalgporteføljen, skal bufferfond knyttet til kontrakten overføres og inngå i den særskilte investeringsvalgporteføljen tilknyttet kontrakten.

§ 5-4 skal lyde:

§ 5-4. Bruk av bufferfond ved forsikringstilfelle, opphør av kontrakt mv.

Bufferfond knyttet til individuell kapitalforsikring skal utbetales ved forsikringstilfellet eller ved gjenkjøp i samme utstrekning som det foretas gjenkjøp. Det samme gjelder ved gjenkjøp av individuell livrente.

            Bufferfond knyttet til individuell rente- og pensjonsforsikring skal benyttes til engangspremier for årlig forhøyelse av pensjonsytelsene, første gang innen ett år etter at pensjon ble utbetalt. Hvert år benyttes en del av bufferfondet tilsvarende den prosentvise reduksjonen av premiereserven i løpet av året, eller en så stor del at ytelsene kan forhøyes like meget som i foregående år. Skal pensjon utbetales i et fastsatt antall av år, skal i tilfelle gjenværende bufferfond utbetales i det siste år av perioden.

Bufferfond knyttet til kollektiv pensjonsordning skal ved opphør og avvikling eller endringer i arbeidsgiverforetaket disponeres i samsvar med reglene om pensjonsordningens midler i foretakspensjonsloven kapitlene 12 til 15, innskuddspensjonsloven kapitlene 10 til 14 og tjenestepensjonsloven kapittel 7.

§ 5-5 skal lyde:

§ 5-5. Annen bruk av bufferfond

Har et foretak tapt sin ansvarlige kapital, og kan kravet til premiereserve for en eller flere kontrakter ikke oppfylles ved overføring fra bufferfond knyttet til den eller de kontrakter det gjelder, skal kravet til premiereserve oppfylles ved overføring av gjenværende bufferfond knyttet til de kontrakter som har tilstrekkelig premiereserve. Størrelsen av gjenværende bufferfond for hver kontrakt legges til grunn ved fordelingen.

§ 5-6 skal lyde:

§ 5-6. Fastsettelse av bufferfond

            Foretaket kan ved avsetning til bufferfond i prosent av premiereserve knyttet til den enkelte kontrakt i kollektivporteføljen etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd, benytte en annen prosentsats for grupper av kontrakter eller avstå fra å benytte overskudd på avkastningsresultatet til bufferfond, begrunnet i kontraktenes behov for bufferfond. I vurderingen skal det tas hensyn til nivået på kontraktenes beregningsrente, kontraktenes eksisterende bufferfond og nivået på eventuelle andre buffere knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen, kontraktenes gjenstående løpetid og andre relevante forhold. Avsetningene til bufferfond skal innrettes på en måte som ikke fører til urimelig forskjellsbehandling og interessekonflikter mellom kunder og kundegrupper og mellom kunder og foretaket. Foretaket skal ha retningslinjer for avsetninger til bufferfond.

§ 6-2 første ledd andre punktum skal lyde:

Overstiger avkastningen på investeringsporteføljen i et regnskapsår de årlige tilordningskrav etter beregningsgrunnlaget, kan det også avsettes til bufferfond.

§ 6-2 andre ledd første punktum skal lyde:

Er avkastningen på investeringsporteføljen i et regnskapsår ikke så stor som forutsatt i premieberegningsgrunnlaget for pensjonsordningen, herunder diskonteringsrenten, og kan differansen ikke dekkes etter reglene om bufferfond, skal livsforsikringsforetaket eller pensjonskassen straks sørge for at manglende premiereserve blir dekket ved overføring fra bufferavsetningen etter § 6-3 eller, om nødvendig, fra premiefondet knyttet til pensjonsordningen.

§ 7-1 tredje ledd bokstav e oppheves.

§ 7-1 tredje ledd nåværende bokstav f blir ny bokstav e.

§ 8-3 første ledd skal lyde:

Det skal i kontoutskriften gis særskilt opplysning om de midler som er knyttet til kontrakten, herunder premiereserve, pensjonskapital, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond og bufferavsetning.

§ 8-3 andre ledd bokstav d skal lyde:

d. Årets avkastning på midler knyttet til kontrakten, herunder eventuell avkastning som er benyttet til å dekke vederlag for forvaltning av midlene. I tillegg skal det opplyses om årets overskudd på avkastning tilordnet midlene og fordeling av overskuddet til henholdsvis premiereserve, pensjonskapital, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond og bufferavsetning etter § 6-3. Hvis årets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke økningen av premiereserve etter kontraktens premieberegningsgrunnlag, skal bruk av bufferfond og bufferavsetning samt tilførte midler fra foretaket fremgå.

§ 8-3 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde og femte ledd blir nye tredje og fjerde ledd.

§ 10-2 oppheves. Nåværende § 10-3 blir ny § 10-2.

 

IV

I forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2-3 første ledd bokstav c skal lyde:

c. Dersom pensjonsforetaket benytter bufferfondet til å dekke renteforpliktelser på forsikringskontrakter, skal styret redegjøre for dette. Tilsvarende gjelder dersom risikoutjevningsfondet er benyttet til å styrke avsetningen til premiereserve.

§ 3-2 første ledd første punktum skal lyde:

Forsikringskapital, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3, skal innregnes som forsikringsforpliktelse.

§ 4-6 første ledd post 5.2 skal lyde:

5.2 Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak

§ 4-6 første ledd post 6.2 og 6.3 oppheves. Nåværende poster 6.4 og 6.5 blir nye poster 6.2 og 6.3. Nåværende post 6.6 blir ny post 6.4 og skal lyde:

6.4 Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak

§ 4-6 første ledd post 7.5 skal lyde:

7.5 Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonsforetak

§ 4-7 første ledd post 13.2 og 13.3 oppheves. Nåværende poster 13.4 og 13.5 blir nye poster 13.2 og 13.3.

§ 4-7 første ledd post 14.2 oppheves. Nåværende poster 14.3 og 14.4 blir nye poster 14.2 og 14.3.

Overskriften til paragraf 4-10 skal lyde:

§ 4-10. Flytting av pensjonsordninger mv. – resultatpostene 1.3, 5.2, 6.4 og 7.5

§ 4-10 første ledd andre punktum skal lyde:

Overskytende bufferfond utover det som medgår til å sikre forsikringsforpliktelsene, føres under resultatpostene 6.4 og 7.5.

§ 4-10 andre ledd skal lyde:

(2) Resultatpost 5.2 "Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak" omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.

§ 4-15 første ledd første punktum skal lyde:

Premiereserve, bufferfond, premiefond og innskuddsfond, forstås i denne forskrift på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.).

§ 4-15 andre ledd skal lyde:

(2) Post 13.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive bufferfond) og pensjonsbeholdning for kontraktsfastsatte forpliktelser og forpliktelser med garantert rente, og som ikke er knyttet til særskilt investeringsportefølje.

§ 4-15 tredje ledd skal lyde:

(3) Post 13.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond.

§ 4-16 første ledd første punktum skal lyde:

Premiereserve, bufferfond, premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond, forstås i denne forskrift på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.).

§ 4-16 andre ledd skal lyde:

(2) Post 14.1 Pensjonskapital mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive bufferfond) og pensjonsbeholdning for forpliktelser knyttet til særlig investeringsportefølje.

§ 4-16 tredje ledd skal lyde:

(3) Post 14.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond, reguleringsfond og bufferavsetning

§ 5-9 første ledd skal lyde:

(1) Premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond, skal spesifiseres på følgende hovedbransjer a og delbransjer b:

a.      Hovedbransjer

-     Kollektiv rente- og pensjonsforsikring

-     Kollektiv pensjonsforsikring for kommuner, herunder institusjoner med lignende pensjonsplaner

-     Gruppelivsforsikring

-     Individuell kapitalforsikring (ettårige dødsrisikoforsikringer)

b.      Delbransjer, de kollektive pensjonsforsikringsbransjene skal fordeles på:

-     Foretakspensjonsordninger uten investeringsvalg

-     Foretakspensjonsordninger med investeringsvalg

-     Fripoliser

-     Tjenestepensjonsordninger

-     Innskuddsbaserte pensjonsordninger (inklusive pensjonskapitalbevis) uten investeringsvalg

-     Innskuddsbaserte pensjonsordninger (inklusive pensjonskapitalbevis) med investeringsvalg.

§ 5-10 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond.

§ 6-1 andre ledd første punktum skal lyde:

Forsikringskapital, jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3, skal innregnes som forpliktelse.

 

V

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2-3 tredje ledd skal lyde:

(3) Dersom bufferfond benyttes til å dekke renteforpliktelser på forsikringskontrakter, skal styret redegjøre for dette.

§ 3-1 første ledd skal lyde:

(1) Forsikringskapital, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-8, skal innregnes som forsikringsforpliktelse.

§ 4-4 post 5.2 skal lyde:

5.2 Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonskasser

§ 4-4 post 6.2 og 6.3 oppheves. Nåværende poster 6.4 til 6.6 blir nye poster 6.2 til 6.4. Nåværende post 6.7 blir ny post 6.5 og skal lyde:

6.5 Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser

§ 4-4 post 7.5 skal lyde:

7.5 Overføring av bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser

§ 4-5 post 13.2 og 13.3 oppheves. Nåværende poster 13.4 til 13.6 blir nye poster 13.2 til 13.4.

§ 4-5 post 14.2 oppheves. Nåværende poster 14.3 og 14.4 blir nye poster 14.2 og 14.3.

Overskriften til paragraf 4-9 skal lyde:

§ 4-9. Flytting av livsforsikringskontrakter – resultatpostene 1.3, 5.2, 6.5 og 7.5

§ 4-9 første ledd andre punktum skal lyde:

Overskytende bufferfond føres under resultatpostene 6.5 og 7.5.

§ 4-9 andre ledd skal lyde:

(2) Resultatpost 5.2 "Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonskasser" omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.

§ 4-17 første ledd første punktum skal lyde:

Premiereserve, bufferfond, premiefond, innskuddsfond og andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten, forstås i denne forskriften på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.).

§ 4-17 andre ledd skal lyde:

(2) Post 13.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive bufferfond) og pensjonsbeholdning for kontraktsfastsatte forpliktelser og forpliktelser med garantert rente, og som ikke er knyttet til særskilt investeringsportefølje.

§ 4-17 tredje ledd skal lyde:

(3) Post 13.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond.

§ 4-18 første ledd første punktum skal lyde:

Premiereserve, bufferfond samt premiefond og innskuddsfond, forstås i denne forskriften på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.).

§ 4-18 andre ledd skal lyde:

(2) Post 14.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive bufferfond) og pensjonsbeholdning for forpliktelser knyttet til særskilt investeringsportefølje.

§ 4-18 tredje ledd skal lyde:

(3) Post 14.3 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond, reguleringsfond og bufferavsetning.

§ 5-10 skal lyde:

§ 5-10. Forsikringsforpliktelser

            Premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond, pensjonsreguleringsfond, og andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten, skal spesifiseres på de hovedbransjer og delbransjer som er angitt i § 5-11 første ledd.

§ 5-11 femte ledd første punktum skal lyde:

Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond.

§ 6-3 tredje ledd oppheves.

 

VI

Forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften) § 56 første ledd bokstav b skal lyde:

b. summen av premiereserve, bufferfond, premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond beregnet etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med forskrifter,

 

VII

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1503 om pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd bokstav d skal lyde:

d. Pensjonsforetakets øvrige forsikringsmessige forpliktelser, herunder risikoutjevningsfond.

I § 5 skal definisjonen av "Forsikringsfond" lyde:

Forsikringsfond: Summen av pensjonskassens samlede premiereserve, bufferfond, premiefond og pensjonsreguleringsfond.

§ 6 andre ledd skal lyde:

Første resultat utgjør 4 prosent av brutto forsikringsfond med fradrag for 50 prosent av pensjonskassens bufferfond i forsikringsfondet, multiplisert med det høyeste tall av 0,85 og forholdet mellom forsikringsfond for egen regning og brutto forsikringsfond.

§ 9 andre ledd nr. 2 skal lyde:

2. Halvparten av pensjonskassens bufferfond i forsikringsfondet.

 

VIII

I forskrift 6. juni 2017 nr. 10 om beregning av kapitalavkastning i livsforsikrings- og pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd andre punktum skal lyde:

For hver portefølje skal det beregnes avkastning etter reglene i § 3.

§ 3 skal lyde:

§ 3. Mål for kapitalavkastning

Kapitalavkastningen skal beregnes månedlig.

For hver periode beregnes kapitalavkastningsrenten ved å se på endringer i porteføljens markedsverdi justert for inn- og utbetalinger i hver periode ved bruk av Modifisert Dietz-metode som følger:

Spesialtegn

der

 
P0 = verdien av eiendelene i porteføljen ved periodens start
 

 
P1 = verdien av eiendelene i porteføljen ved periodens slutt
 

 

 
T = antall dager i perioden
 

 
i = dag-nummer i perioden
 

 
di = total netto inn-/utbetaling (kontantstrøm eksklusive netto inntekter fra investeringer)

på dag nr. i.
Kvartalsvis, halvårlig og årlig beregning av avkastning fremkommer ved geometrisk sammenkobling av beregnet avkastning for delperiodene:

 
   RP  =  (1+rp1)*(1+ rp2)*(1+rp3)*…..*(1+r pn) - 1
der

 
RP = avkastning for en periode bestående av flere delperioder
 

 
rpn = avkastning for delperiode n.
 

IX

I forskrift 9. november 2018 nr. 1689 om utfyllende regler til det forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser gjøres følgende endringer:

§ 3 første og andre ledd skal lyde:

            Beste estimat skal være summen av beste estimat for porteføljene angitt i § 2, med tillegg av samlet bufferfond.

            For hver portefølje skal beste estimat beregnes med utgangspunkt i forsikringsmessige avsetninger etter forskrift om pensjonsforetak § 2, fratrukket risikoutjevningsfondet og bufferfond.

§ 9 skal lyde:

§ 9. Risikomargin

Risikomarginen skal beregnes på følgende måte:

𝑅𝑀 = 0,03 ∙ (𝐵𝐸𝑜𝑓𝑓 + 𝐵𝐸𝑝𝑟𝑖𝑣+𝐵𝐸𝑓𝑟𝑖 + 𝐵𝐸𝑖𝑛𝑣.𝑣𝑎𝑙𝑔 + 𝐵𝐹)

+ 𝑚𝑎𝑘𝑠{0,1 ∙ 𝐵𝐸𝑒𝑡𝑡å𝑟 ; 0,08 ∙ 𝐹𝐴𝑒𝑡𝑡å𝑟 }

der

RM = verdien av risikomarginen,

BE = verdien av beste estimat for den enkelte portefølje beregnet i samsvar med § 3,

BF = samlet bufferfond, og

FAettår = verdien av forsikringsmessige avsetninger for porteføljen for ettårige risikoprodukter beregnet i samsvar med § 3 annet ledd.

 

§ 13 første ledd bokstav a og b oppheves. Någjeldende bokstav c til f blir nye bokstav a til d. 

 

X

Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.