Bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om sammenslåing av bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter, herunder fripoliser. Endringene har som mål å legge til rette for bedre konkurranse i markedet og mulighet til høyere forventet avkastning på kundenes midler.

– Pensjonsregelverket skal sikre at folks pensjoner er trygge, og at kapitalen forvaltes på en god måte. Forslaget regjeringen nå legger frem, skal bidra til bedre konkurranse og mer effektiv forvaltning uten å svekke kundenes trygghet for å få den pensjonen de er lovet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Regjeringen foreslår å slå sammen tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til ett kontraktsfordelt bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter. Bufferfondet kan dekke negativ avkastning og skal følge med ved flytting til ny pensjonsleverandør.

Forslaget er bl.a. ment å legge til rette for et velfungerende flyttemarked, som kan stimulere til økt konkurranse og lavere priser, og gi økt fleksibilitet i forvaltningen av pensjonsmidlene.

Dette vil kunne ha positive effekter for kundene ved at leverandørene får bedre insentiver til å forvalte pensjonsmidlene med sikte på høyere forventet avkastning, samtidig som kundene beholder tryggheten for sin garanterte avkastning. Tilsvarende endringer ble gjort for kommunale pensjonsordninger med virkning fra 2022.

Bakgrunn

  • Garanterte pensjonsprodukter er kontrakter der den forsikrede har krav på en gitt årlig pensjonsytelse fra uttakstidspunktet.
  • Slike pensjonsprodukter omfatter blant annet kommunale tjenestepensjonsordninger, private ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger og fripoliser.
  • Fripoliser er bevis på opptjent pensjon for personer som fratrer private ytelsesordninger før utbetaling.

Les mer: