Prop. 223 L (2020–2021)

Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger og om garanterte pensjonsprodukter. Det foreslås et minstekrav til pensjonssparing på 2 prosent av inntekt fra første krone. Videre foreslås det å erstatte gjeldende minstekrav til alder og stillingsbrøk med en regel om at ansatte skal meldes inn i ordningen når lønnsinntekten overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn til skattemyndighetene via a-ordningen. Det foreslås videre å åpne for at pensjonsleverandører kan tilby fripoliseinnehavere en kompensasjon ved konvertering av ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg, utvidelser i grensene for å redusere utbetalingstiden for fripoliser med lave ytelser og for å få overført små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger, samt en hjemmel for i forskrift å åpne for økt fleksibilitet i anvendelsen av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget