Historisk arkiv

Nye regler om garanterte pensjonsprodukter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter, som omfatter ytelsesbaserte pensjonsordninger og fripoliser fra slike ordninger. Endringene skal gi økt valgfrihet og fleksibilitet for kunder og pensjonsleverandører.

– Regelverket skal legge til rette for trygg og effektiv pensjonssparing. De endringene som regjeringen nå foreslår, vil komme kundene til gode gjennom økt valgfrihet og fleksibilitet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår å åpne for at pensjonsleverandører kan tilby en kompensasjon for verdien av rentegarantien dersom fripoliseinnehavere ønsker å konvertere ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Dette skal bidra til økt valgfrihet for kundene.

Videre foreslås det endringer for de som har relativt lave pensjonsopptjeninger. Regjeringen foreslår for det første utvidelser i grensene for å kunne redusere utbetalingstiden for fripoliser, både for pensjonsleverandørene og kundene. For det andre foreslås det økt adgang til å overføre små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger, i stedet for å få utstedt fripolise.

Til sist foreslås det en hjemmel for at Finansdepartementet i forskrift kan åpne før økt fleksibilitet i anvendelsen av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter. Finansdepartementet vil be Finanstilsynet om å utarbeide utkast til nærmere forskriftsregler for å sikre at en slik fleksibilitet kommer kundene til gode.

Bakgrunn

Forslagene følger opp en arbeidsgrupperapport og et høringsnotat fra Finanstilsynet som var på høring til april 2020.

Lovforslaget om garanterte pensjonsprodukter er fremmet i en proposisjon som også omfatter innføring av pensjon fra første krone.