Prop. 223 L (2020–2021)

Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen å innføre krav om pensjonssparing fra første krone og første dag i private tjenestepensjonsordninger, samt enkelte endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter.

I kapittel 2 redegjøres det for bakgrunnen for lovforslagene.

I kapittel 3 omtales endringer i tjenestepensjonsregelverket som skal sikre pensjon fra første krone og første dag. Det foreslås at adgangen til å starte pensjonssparingen for lønn over 1 G fjernes i innskuddsordninger, slik at inntekt fra første krone skal gi pensjonsopptjening for medlemmene. Det foreslås at minste sparesats settes til 2 prosent fra første krone. Dette viderefører nivået på minstesatsen som i dag gjelder fra 1 G og innebærer at alle lønnsnivåer får økt minstekrav til pensjonsopptjening sammenlignet med gjeldende regler. Videre foreslås det å fjerne gjeldende minstekrav til alder og stillingsbrøk i private tjenestepensjonsordninger og erstatte disse med en regel om at ansatte skal meldes inn i ordningen når lønnsinntekten overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn til skattemyndighetene via a-ordningen1. Det foreslås ikke å videreføre egne regler for sesongarbeidere.

I kapittel 4 omtales forslag til endringer i lovreglene om garanterte pensjonsprodukter. Det foreslås å åpne for at pensjonsleverandører kan tilby fripoliseinnehavere en kompensasjon for verdien av rentegarantien ved konvertering av ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Videre foreslås det utvidelser i grensene for å kunne redusere utbetalingstiden for fripoliser med lave ytelser og for å kunne få overført små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger, i stedet for å få utstedt fripolise. Til sist foreslås det en hjemmel for i forskrift å åpne før økt fleksibilitet i anvendelsen av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter.

I kapittel 5 redegjøres det for økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget.

Fotnoter

1.

A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om inntekt og ansatte til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

Til dokumentets forside