Prop. 223 L (2020–2021)

Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene

6.1 Endringer i foretakspensjonsloven

Til § 2-12

Henvisningen i åttendeledd til § 3-10 annet ledd endres til § 3-9 annet ledd som følge av ny paragrafnummerering, der §§ 3-7 til 3-11 blir nye §§ 3-6 til 3-10.

Til § 3-2

Endringen i annet ledd annet punktum er en språklig oppretting som følge av endringen i § 3-5.

Til § 3-3

Endringen i første ledd innebærer at aldersgrensen for når arbeidstakeren som hovedregel skal være omfattet av foretakets pensjonsordning, reduseres fra 20 til 13 år. I tillegg oppheves adgangen til å fastsette en lavere aldersgrense i regelverket for pensjonsordningen. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 3.5.2.

Til § 3-4

Endringen i § 3-4 første ledd innebærer at arbeidstakeren skal opptas som medlem i pensjonsordningen når arbeidstakeren har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp som overstiger beløpsgrensen for rapporteringspliktig lønn i a-meldingen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1. Grensen skal ivareta et behov for å avgrense muligheten for pensjonsopptjeninger som er så små at de ikke står i et rimelig forhold til kostnadene, og må ses i sammenheng med opphevelsen av §§ 3-5 første ledd og 3-6 om arbeidstakere i deltidsstilling og sesongarbeidere. Endringen i § 3-4 første ledd åpner også for at det i regelverket for pensjonsordningen kan fastsettes lavere eller ingen minstekrav til lønn for opptak i pensjonsordningen, og viderefører gjeldende regel om at arbeidstakeren skal tas opp som medlem fra første arbeidsdag i foretaket, for det tilfellet at pensjonsordningen ikke har minstekrav til lønn. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 3.5.2.

Til § 3-5

Første ledd oppheves slik at også arbeidstakere i deltidsstilling skal opptas som medlem i pensjonsordningen når de når den nye inntektsgrensen etter § 3-4 første ledd. Paragrafen består etter dette av bestemmelsen i nåværende annet ledd om forholdsmessig opptjening for arbeidstakere i deltidsstilling. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 3.5.2.

Til § 3-6

Paragrafen oppheves slik at også sesongarbeidere skal opptas som medlem i pensjonsordningen når de når den nye inntektsgrensen etter § 3-4 første ledd. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 3.5.2.

Til § 3-8

Henvisningen i første ledd til bestemmelsene i §§ 3-3 til 3-8 endres til §§ 3-3 til 3-7 som følge av ny paragrafnummerering.

Til § 4-5

Henvisningen i tredje ledd til § 3-10 annet ledd endres til § 3-9 annet ledd som følge av ny paragrafnummerering.

Til § 4-7

Første ledd nytt fjerde punktum innebærer at et medlem som slutter i foretaket med en opptjent premiereserve knyttet til alderspensjon på mellom 50 og 150 prosent av G, kan kreve at premiereserven og en forholdsmessig andel av tilleggsavsetninger blir overført til annen foretakspensjonsordning eller individuell pensjonsavtale, fremfor at det blir utstedt en fripolise. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 4.3.5.

Til § 4-7 a

Nytt annet ledd åpner for at avtale om konvertering til fripolise med investeringsvalg etter første ledd kan omfatte kompensasjon fra pensjonsinnretningen til fripoliseinnehaveren for bortfall av rentegarantien. Kompensasjonen skal i tilfelle reflektere verdien av rentegarantien på avtaletidspunktet, basert på realistiske forutsetninger om fremtidig renteutvikling.

Nåværende annet til femte ledd blir nytt tredje til sjette ledd.

Henvisningen i nytt sjette ledd første punktum bokstav d endres fra tredje til fjerde ledd som følge av ny leddnummerering. Nytt tredje punktum innebærer at når avtale om konvertering til fripolise med investeringsvalg omfatter kompensasjon etter andre ledd, skal pensjonsinnretningen gi fripoliseinnehaveren skriftlig informasjon om hvordan kompensasjonen er beregnet.

Nåværende sjette ledd blir nytt syvende ledd.

Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 4.2.5.

Til § 4-7 b

Endringen i annet ledd gjør endringene i § 4-7 a gjeldende også for fripolise utstedt etter § 4-7 b første ledd. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 4.2.5.

Til § 4-11

Henvisningen i første ledd annet punktum til § 3-9 tredje ledd endres til § 3-8 tredje ledd som følge av ny paragrafnummerering.

Til § 5-1

Endringene i annet ledd innebærer at utbetalingstiden for både opphørende og livsvarige ytelser kan settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 1 G. Både medlemmet og pensjonsinnretningen kan hver for seg kreve slik reduksjon i utbetalingstiden. Endringene innebærer videre at medlemmet og pensjonsinnretningen sammen kan avtale at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 1,5 G. Endringene gir også Kongen hjemmel til å gi nærmere regler i forskrift om pliktig informasjon og rådgivning før det inngås slik avtale. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 4.3.5.

6.2 Endringer i innskuddspensjonsloven

Til § 4-2

Endringen i første ledd innebærer at aldersgrensen for når arbeidstakeren som hovedregel skal være omfattet av foretakets pensjonsordning, reduseres fra 20 til 13 år. I tillegg oppheves adgangen til å fastsette en lavere aldersgrense i regelverket for pensjonsordningen.

Endringen i annet ledd innebærer at arbeidstakeren skal opptas som medlem i pensjonsordningen når arbeidstakeren har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp som overstiger beløpsgrensen for rapporteringspliktig lønn i a-meldingen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1. Grensen skal ivareta et behov for å avgrense muligheten for pensjonsopptjeninger som er så små at de ikke står i et rimelig forhold til kostnadene, og må ses i sammenheng med opphevelsen av tredje og fjerde ledd om arbeidstakere i deltidsstilling og sesongarbeidere. Endringen i annet ledd åpner også for at det i regelverket for pensjonsordningen kan fastsettes lavere eller ingen minstekrav til lønn for opptak i pensjonsordningen, og viderefører gjeldende regel om at arbeidstakeren skal tas opp som medlem fra første arbeidsdag i foretaket, for det tilfellet at pensjonsordningen ikke har minstekrav til lønn.

Tredje ledd oppheves slik at også arbeidstakere i deltidsstilling skal opptas som medlem i pensjonsordningen når de når den nye inntektsgrensen etter første ledd.

Fjerde ledd oppheves slik at også sesongarbeidere skal opptas som medlem i pensjonsordningen når de når den nye inntektsgrensen etter første ledd.

Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 3.5.2.

6.3 Endringer i forsikringsvirksomhetsloven

Til § 3-19

Endringen i annet ledd gir hjemmel for Kongen til å gi nærmere regler i forskrift om adgang til å bruke en annen prosentsats for fordeling av tilleggsavsetninger for grupper av kontrakter. Slike regler kan legge til rette for økt fleksibilitet i bruken av avkastningsoverskudd. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 4.4.5.

6.4 Endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon

Til § 4

Endringen i første ledd innebærer at det årlige innskuddet for medlemmer i innskuddspensjonsordninger minst skal utgjøre 2 prosent av all lønn opp til 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret. Det vil si at også lønn opp til 1 G omfattes av minstekravet til innskudd. Endringen i annet ledd gjør det samme gjeldende for ordninger etter tjenestepensjonsloven. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 3.5.1.

6.5 Endringer i tjenestepensjonsloven

Til § 3-2

Endringen i første ledd innebærer at aldersgrensen for når arbeidstakeren som hovedregel skal være omfattet av foretakets pensjonsordning, reduseres fra 20 til 13 år. I tillegg oppheves adgangen til å fastsette en lavere aldersgrense i regelverket for pensjonsordningen. Endringen i tredje ledd er en språklig oppretting som følge av endringen i § 3-4.

Til § 3-3

Endringen i første ledd innebærer at arbeidstakeren skal opptas som medlem i pensjonsordningen når arbeidstakeren har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp som overstiger beløpsgrensen for rapporteringspliktig lønn i a-meldingen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1. Grensen skal ivareta et behov for å avgrense muligheten for pensjonsopptjeninger som er så små at de ikke står i et rimelig forhold til kostnadene, og må ses i sammenheng med opphevelsen av §§ 3-4 første ledd og 3-5 om arbeidstakere i deltidsstilling og sesongarbeidere. Endringen i første ledd åpner også for at det i regelverket for pensjonsordningen kan fastsettes lavere eller ingen minstekrav til lønn for opptak i pensjonsordningen, og viderefører gjeldende regel om at arbeidstakeren skal tas opp som medlem fra første arbeidsdag i foretaket, for det tilfellet at pensjonsordningen ikke har minstekrav til lønn.

Til § 3-4

Første ledd oppheves slik at også arbeidstakere i deltidsstilling skal opptas som medlem i pensjonsordningen når de når den nye inntektsgrensen etter § 3-3 første ledd. Paragrafen består etter dette av bestemmelsen i nåværende annet ledd om forholdsmessige innskudd for arbeidstakere i deltidsstilling. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 3.5.2.

Til § 3-5

Paragrafen oppheves slik at også sesongarbeidere skal opptas som medlem i pensjonsordningen når de når den nye inntektsgrensen etter § 3-3 første ledd. Det vises til omtale i proposisjonen avsnitt 3.5.2.

Til § 3-7

Henvisningen i første ledd første punktum til bestemmelsene i §§ 3-3 til 3-7 endres til §§ 3-3 til 3-6 som følge av ny paragrafnummerering.

Til dokumentets forside