Regler om garanterte pensjonsprodukter settes i kraft

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regler om et sammenslått og kundefordelt bufferfond innføres for kommunale pensjonsordninger med virkning fra 1. januar 2022 sammen med enkelte andre endringer for garanterte pensjonsprodukter.

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets lovvedtak om endringer i pensjonslovgivningen mv. og bestemt at reglene trer i kraft 1. januar 2022. De nye reglene innebærer bl.a. at det blir innført et sammenslått og kundefordelt bufferfond for kommunale pensjonsordninger med virkning fra 1. januar 2022. Dette bufferfondet erstatter dagens tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond for disse ordningene. Regelendringen vil bl.a. legge til rette for et mer nøytralt regelverk ved flytting av kommunale pensjonsordninger. Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at flytteprosesser som er satt i gang før de nye reglene trer i kraft, skal følge regelverket som gjaldt på tidspunktet for beslutningen om flytting.

Endringene innebærer også at det åpnes for at pensjonsleverandører kan tilby en kompensasjon for verdien av rentegarantien dersom fripoliseinnehavere ønsker å konvertere ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg.

Videre blir det endringer for de som har relativt lave pensjonsopptjeninger. For det første blir det utvidelser i grensene for å kunne redusere utbetalingstiden for lave pensjonsytelser. Finansdepartementet har i overgangsregler presisert at slik beslutning i tilfelle må tas før utbetalingen av ytelsene starter. For det andre blir det økt adgang til å overføre små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger, i stedet for å få utstedt fripolise.

Til sist innføres det en utvidet hjemmel for at Finansdepartementet i forskrift kan gi økt fleksibilitet i anvendelsen av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter. Utkast til slike forskriftsregler har vært på høring, og departementet tar sikte på å ferdigbehandle forskriftssaken så raskt som mulig.

Finansdepartementet har for øvrig hatt på høring et forslag om raskere utbetaling av tilleggsavsetninger til den enkelte pensjonist. Departementet tar sikte på å ferdigbehandle også denne saken så raskt som mulig.

Les mer: