Forskrift om gjennomføring av bufferfond for kommunale pensjonsordninger etter forsikringsvirksomhetsloven § 4-10 a

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2021 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr.44 om forsikringsvirksomhet §§ 3-1 fjerde ledd, 3-3 sjette ledd, 3-23 annet ledd og 4-10a annet ledd, lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. § 10-1 og lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern §§ 14-8 syvende ledd og 14-16 annet ledd.

I

I forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) gjøres følgende endringer:

§ 2-2 annet ledd tredje punktum skal lyde:
Tas det i pristariffen hensyn til tilleggsavsetninger eller bufferfond knyttet til den enkelte kontrakt, skal det også angis hvordan dette er gjort.

§ 3-3 første ledd skal lyde:
Overføres en kontrakt fra kollektivporteføljen til investeringsvalgporteføljen, skal tilleggsavsetninger eller bufferfond knyttet til kontrakten overføres og inngå i den særskilte investeringsporteføljen tilknyttet kontrakten.

§ 5-5 skal lyde:
§ 5-5. Annen bruk av tilleggsavsetninger eller bufferfondHar et foretak tapt sin ansvarlige kapital, og kan kravet til premiereserve for en eller flere kontrakter ikke oppfylles ved overføring fra tilleggsavsetninger eller bufferfond knyttet til den eller de kontrakter det gjelder, skal kravet til premiereserve oppfylles ved overføring av gjenværende tilleggsavsetning eller bufferfond knyttet til de kontrakter som har tilstrekkelig premiereserve. Størrelsen av gjenværende tilleggsavsetninger eller bufferfond for hver kontrakt legges til grunn ved fordelingen.

§ 6-2 første ledd annet punktum skal lyde:
Overstiger avkastningen på investeringsporteføljen i et regnskapsår de årlige tilordningskrav etter beregningsgrunnlaget, kan det også foretas tilleggsavsetninger eller avsettes til bufferfond.

§ 6-2 annet ledd første punktum skal lyde:
Er avkastningen på investeringsporteføljen i et regnskapsår ikke så stor som forutsatt i premieberegningsgrunnlaget for pensjonsordningen, herunder diskonteringsrenten, og kan differansen ikke dekkes etter reglene om tilleggsavsetninger eller bufferfond, skal livsforsikringsforetaket eller pensjonskassen straks sørge for at manglende premiereserve blir dekket ved overføring fra bufferavsetningen etter § 6-3 eller, om nødvendig, fra premiefondet knyttet til pensjonsordningen.

§ 8-3 første ledd skal lyde:
Det skal i kontoutskriften gis særskilt opplysning om de midler som er knyttet til kontrakten, herunder premiereserve, pensjonskapital, tilleggsavsetninger, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond og bufferavsetning.

§ 8-3 annet ledd bokstav d) skal lyde:
d) Årets avkastning på midler knyttet til kontrakten, herunder eventuell avkastning som er benyttet til å dekke vederlag for forvaltning av midlene. I tillegg skal det opplyses om årets overskudd på avkastning tilordnet midlene og fordeling av overskuddet til henholdsvis premiereserve, pensjonskapital, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond og bufferavsetning. Hvis årets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke økningen av premiereserve etter kontraktens premieberegningsgrunnlag, skal bruk av tilleggsavsetninger eller bufferfond og bufferavsetning samt tilførte midler fra foretaket fremgå.

 

II

I forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2-3 første ledd bokstav c) skal lyde:
c) Dersom pensjonsforetaket benytter tilleggsavsetningene eller bufferfondet til å dekke renteforpliktelser på forsikringskontrakter, skal styret redegjøre for dette. Tilsvarende gjelder dersom risikoutjevningsfondet er benyttet til å styrke avsetningen til premiereserve.

§ 4-6 første ledd post 5.2 skal lyde:
5.2 Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og tilleggsavsetninger eller bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak

§ 4-6 første ledd ny post 6.4 skal lyde:
6.4 Endring i bufferfond

§ 4-6 første ledd nåværende post 6.4 blir ny post 6.5

§ 4-6 første ledd nåværende post 6.5 blir ny post 6.6. og skal lyde:
6.6 Overføring av tilleggsavsetninger og bufferfond fra andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak

§ 4-6 første ledd post 7.5 skal lyde:
7.5 Overføring av tilleggsavsetninger og bufferfond fra andre forsikringsselskaper/pensjonsforetak

§ 4-7 første ledd ny post 13.4 skal lyde:
13.4 Bufferfond

§ 4-7 første ledd nåværende post 13.4 blir ny post 13.5

§ 4-7 første ledd ny post 13.4 skal lyde:
13.4 Bufferfond

§ 4-7 første ledd nåværende post 13.4 blir ny post 13.5

§ 4-10 første ledd annet punktum skal lyde:
Overskytende tilleggsavsetninger og bufferfond utover det som medgår til å sikre forsikringsforpliktelsene, føres under resultatpostene 6.5 og 7.5.

§ 4-10 annet ledd skal lyde:
(2) Resultatpost 5.2 "Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og tilleggsavsetninger og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonsforetak" omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.

§ 4-15 første ledd første punktum skal lyde:
Premiereserve, tilleggsavsetninger, bufferfond, premiefond og innskuddsfond, forstås i denne forskrift på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.).

§ 4-15 annet og tredje ledd skal lyde:
(2) Post 13.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger og bufferfond) og pensjonsbeholdning for kontraktsfastsatte forpliktelser og forpliktelser med garantert rente, og som ikke er knyttet til særskilt investeringsportefølje.
(3) Post 13.5 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond.

§ 4-16 første ledd første punktum skal lyde:
Premiereserve, tilleggsavsetninger, bufferfond, premiefond og innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond, forstås i denne forskrift på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.)

§ 4-16 annet og tredje ledd skal lyde:
(2) Post 14.1 Pensjonskapital mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger og bufferfond) og pensjonsbeholdning for forpliktelser knyttet til særskilt investeringsportefølje.

(3) Post 14.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond, reguleringsfond og bufferavsetning.

§ 5-9 første ledd første punktum skal lyde:
Premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger eller bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond, skal spesifiseres på følgende hovedbransjer (a) og delbransjer (b):

§ 5-10 fjerde ledd skal lyde:
(4) Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger. kursreserve, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond. Det skal også opplyses om hvor mange kunder/kontrakter tilgangen og avgangen fordeler seg på.

 

III

 

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Dersom tilleggsavsetninger eller bufferfond benyttes til å dekke renteforpliktelser på forsikringskontrakter, skal styret redegjøre for dette.

§ 4-4 post 5.2 skal lyde:
5.2 Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv., tilleggsavsetninger og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonskasser

§ 4-4 ny post 6.4 skal lyde:
6.4 Endring i bufferfond

§ 4-4 nåværende poster 6.4 til 6.5 blir nye poster 6.5 til 6.6

§ 4-4 post 6.6 blir ny post 6.7 og skal lyde:
6.7 Overføring av tilleggsavsetninger og bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser

§ 4-4 post 7.5 skal lyde:
7.5 Overføring av tilleggsavsetninger og bufferfond fra andre forsikringsforetak/pensjonskasser

§ 4-5 ny post 13.4 skal lyde:
13.4 Bufferfond

§ 4-5 nåværende poster 13.4 og 13.5 blir nye poster 13.5 og 13.6

§ 4-5 post 14.3 skal lyde:
14.3 Bufferfond

§ 4-5 nåværende post 14.3 blir ny post 14.4

§ 4-9 første ledd annet punktum skal lyde:
Overskytende tilleggsavsetninger og bufferfond føres under resultatpostene 6.6 og 7.5

§ 4-9 annet ledd skal lyde:
(2) Resultatpost 5.2 «Overføring av premiereserve, pensjonskapital mv. og tilleggsavsetninger og bufferfond til andre forsikringsforetak/pensjonskasser» omfatter alle midler som er knyttet til forsikringskontrakten ved opphør.

§ 4-17 første ledd første punktum skal lyde:
Premiereserve, tilleggsavsetninger, bufferfond, kursreguleringsfond, premiefond, innskuddsfond og andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten, forstås i denne forskriften på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.)

§ 4-17 annet og tredje ledd skal lyde:
(2) Post 13.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger og bufferfond) og pensjonsbeholdning for kontraktsfastsatte forpliktelser og forpliktelser med garantert rente, og som ikke er knyttet til særskilt investeringsportefølje.

(3) Post 13.5 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond og reguleringsfond.

§ 4-18 første ledd første punktum skal lyde:
Premiereserve, tilleggsavsetninger, bufferfond samt premiefond og innskuddsfond, forstås i denne forskriften på samme måte som tilsvarende begreper i forsikringsvirksomhetsloven og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.).

§ 4-18 annet og tredje ledd skal lyde:
(2) Post 14.1 Premiereserve mv. omfatter premiereserve, pensjonskapital (eksklusive eventuelle tilleggsavsetninger og bufferfond) og pensjonsbeholdning for forpliktelser knyttet til særskilt investeringsportefølje.
(3) Post 14.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for regulering av pensjoner mv. omfatter premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, pensjonsreguleringsfond, reguleringsfond og bufferavsetning.

§ 5-10 skal lyde:
§ 5-10. Forsikringsforpliktelser
Premiereserve, pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond, pensjonsreguleringsfond, og andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten, skal spesifiseres på de hovedbransjer og delbransjer som er angitt i § 5-11 første ledd.

§ 5-11 femte ledd skal lyde:
(5) Det skal gis opplysninger om beløp for både mottatt og avgitt premiereserve,pensjonskapital, pensjonsbeholdning, tilleggsavsetninger, bufferfond, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond. Det skal også opplyses om hvor mange kunder/kontrakter tilgangen og avgangen fordeler seg på.

§ 6-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Overføring av midler fra foretakets tilleggsavsetninger og bufferfond til premiereserve kan kun gjennomføres ved utgangen av året.

 

IV

I forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet gjøres følgende endringer

§ 56 første ledd annet punktum skal lyde:
Reduksjonen skal tilsvare en andel av differansen mellom

a. forsikringstekniske avsetninger for livsforsikringsvirksomheten beregnet etter reglene i finansforetaksloven § 14-8 med forskrifter, etter fradrag for beløp som kan innkreves i henhold til gjenforsikringsavtaler og fra spesialforetak som har til formål å overta forsikringsrisiko, og

b. summen av premiereserve, tilleggsavsetninger, bufferfond, premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond beregnet etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med forskrifter,

for de tilfeller der beløpet nevnt i bokstav a er større enn beløpet nevnt i bokstav b.

 

V

 

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1503 om pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd bokstav a skal lyde:
a) Pensjonsforetakets forpliktelser knyttet til kontrakter med kontraktsfastsatte forpliktelser, beregnet etter regler gitt i eller i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 3-9, 3-19 og § 4-10 a.

I § 5 skal definisjonen av "Forsikringsfond" lyde:
Forsikringsfond: Summen av pensjonskassens samlede premiereserve, tilleggsavsetninger eller bufferfond, premiefond og pensjonsreguleringsfond.

§ 6 annet ledd skal lyde:
Første resultat utgjør 4 prosent av brutto forsikringsfond med fradrag for 50 prosent av pensjonskassens tilleggsavsetninger eller bufferfond i forsikringsfondet, multiplisert med det høyeste tall av 0,85 og forholdet mellom forsikringsfond for egen regning og brutto forsikringsfond.

§ 9 annet ledd nr. 2 skal lyde:
2. Halvparten av pensjonskassens tilleggsavsetninger eller bufferfond i forsikringsfondet.

 

VI

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.