Historisk arkiv

Foreslår pensjon fra første krone i privat sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.

– Rett til pensjon fra første krone for alle ansatte i privat sektor er et viktig tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv. Regjeringens forslag vil særlig styrke retten til pensjon for unge, deltidsansatte og lavtlønnede, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Arbeidsgivere med innskuddsordninger kan i dag velge å starte sparingen for sine ansatte først for inntekt over 1 G, det vil si ca. 100 000 kroner. Etter lovforslaget blir det krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Regjeringen foreslår også å oppheve gjeldende minstekrav til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene, og å sette aldersgrensen til 13 år, som i folketrygden. Ansatte får i stedet rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. Det foreslås ikke å videreføre egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Regjeringen legger opp til at endringene om pensjon fra første krone kan tre i kraft 1. januar 2023. Gjeldende regler for fradrag for 1 G og medlemskapskriterier er imidlertid valgfrie for arbeidsgivere. Arbeidsgivere som ønsker det, kan dermed starte prosessen med å endre sine ordninger med en gang. Det er ikke foreslått egne overgangsregler, men regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av ev. midlertidig kompensasjon til arbeidsgivere før endringene trer i kraft.

Bakgrunn

Forslagene følger opp en arbeidsgrupperapport samt Stortingets anmodningsvedtak om pensjon fra første krone og dag. Stortinget fattet 16. februar 2021 anmodningsvedtak nr. 621:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023. Stortinget ber regjeringen vurdere midlertidige, kompenserende økonomiske tiltak for arbeidsgiversiden og overgangsregler som gjør at pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet.»

Lovforslaget om pensjon fra første krone er fremmet i en proposisjon som også omfatter nye regler om garanterte pensjonsprodukter.