Prop. 103 L (2022–2023)

Endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige)

Proposisjonen inneholder forslag til presiseringer i regelverket om utvisning av flyktninger som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Endringene har til hensikt å gjøre regelverket tydeligere på dette punkt. Det foreslås også endringer i reglene om frihetsberøvelse av barn, som har til hensikt å motvirke at uttransporteringen av barnefamilier skal måtte gjennomføres i en hastverkspreget prosess som begrenser muligheten til å ivareta barna.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget