Forslag om tydeligere regler for utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og endring i regler om frihetsberøvelse av mindreårige

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag fremmet forslag om endringer i utlendingsloven (utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige).

Som følge av endringer som ble foretatt i lovreglene om utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser i 2014, har ordlyden i de aktuelle bestemmelsene om utvisning av utlending med flyktningstatus blitt uklar. I det fremlagte lovproposisjonen foreslås justeringer i ordlyden for å sikre at bestemmelsene er mest mulig tydelige, uten at det gjennomføres innholdsmessige endringer i gjeldende rett.

Når det gjelder reglene om frihetsberøvelse av mindreårige, fastsetter regelverket i dag at en mindreårig som pågripes etter utlendingsloven for uttransportering, normalt ikke skal holdes lenger enn 24 timer. Erfaring viser at målet om at den mindreårige ikke skal holdes pågrepet lenger enn 24 timer kan føre til at uttransporteringer av barnefamilier må gjennomføres i en hastverkspreget prosess som begrenser muligheten til å ivareta de barna det gjelder. Departementet foreslår derfor å justere den aktuelle bestemmelsen, slik at det i stedet fastsettes en hovedregel om at en mindreårig ikke skal holdes lenger enn til «dagen etter pågripelsen».

Det foreslås videre å tydeliggjøre i loven at barnets beste kan tale for å bruke noe lenger tid på forberedelse av uttransporteringen, og at dette, etter en konkret vurdering, også kan tillegges betydning når retten vurderer om den mindreårige skal kunne holdes lenger enn til dagen etter pågripelsen.