Prop. 126 L (2022–2023)

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Kunnskapsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til en ny universitets- og høyskolelov. Forslaget baserer seg på  NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler, NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet — God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag, lovendringer som Stortinget vedtok i 2021 og 2022 og departementets høring i 2022.  Forslaget til ny universitets- og høyskolelov er oppdatert, tydeligere og bedre tilpasset særlige utfordringer i universitets- og høyskolesektoren. Mange av reglene i dagens universitets- og høyskolelov videreføres i den nye loven. I tillegg foreslås flere endringer. Det foreslås blant annet innstramminger i reglene om midlertidige ansettelser og en styrking av norsk fagspråk. Lovproposisjonen inneholder mye veiledning og tolkingsinformasjon til alle reglene, noe som skal gjøre det enklere å lese og forstå regelverket.

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget