Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enklere regelverk for forsvarssektorens personell

Forsvarsdepartementet er i gang med en helhetlig revisjon av personellovene i forsvarssektoren (Heimevernloven, vernepliktsloven og forsvarspersonelloven).

 

Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven  (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner) - Prop. 122 L (2013–2014)

I proposisjonen legger Forsvarsdepartementet frem forslag til endringer i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (vernepliktsloven) og lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (heimevernloven).

Regjeringen vil utvide den allmenne verneplikten til å gjelde alle borgere i tråd med Stortingets vedtak 14. juni 2013. En verneplikt som kun er forbeholdt menn gjenspeiler ikke de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet om at plikter og rettigheter skal være uavhengig av kjønn. Samtidig er vernepliktens innhold begrunnet i Forsvarets behov. Forsvarets behov defineres ut fra hva som gir best operativ evne. Det vil si at man skal ha riktig kompetanse på rett sted og til rett tid. Allmenn verneplikt vil bidra til å utvide kompetansebredden og øke mangfoldet i vernepliktsmassen. Forsvaret skal rekruttere fra de best egnede og mest motiverte.

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen nødvendige endringer i vernepliktsloven og heimevernloven for å kunne innføre verneplikt for kvinner. Lovene foreslås også gjort kjønnsnøytrale.

Les mer her.

 

Regjeringen har oppnevnt sikkerhetsutvalg

I statsråd 27. mars 2015 ble det oppnevnt et utvalg som skal foreslå nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsutvalget skal ledes av spesialrådgiver Kim Traavik. Les mer her.

 

Til toppen