Historisk arkiv

Regjeringen oppnevner sikkerhetsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I statsråd fredag 27. mars ble det oppnevnt et utvalg som skal foreslå nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsutvalget skal ledes av spesialrådgiver Kim Traavik.

-Regjeringen gir høy prioritet til arbeidet med forebyggende sikkerhet. Erfaringer fra hendelser de senere år viser at det er et behov for å tenke nytt på dette området. Oppnevnelsen av Sikkerhetsutvalget er et viktig skritt i retning av et oppdatert og moderne sikkerhetslovverk. Jeg har stor tiltro til at utvalget vil komme opp med et godt lovgrunnlag, og jeg ser frem til resultatet av dette, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Dagens sikkerhetslov trådte i kraft i 2001. Loven er i hovedsak innrettet på å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet. Virkelighetsbildet har endret seg siden 2001. Samfunnet står i dag overfor et langt mer sammensatt og bredt risiko- og trusselbilde. Det er derfor behov for nytenkning når det gjelder lovreguleringen av forebyggende nasjonal sikkerhet.

Ny lovregulering må sikre et helhetlig, robust og fremtidsrettet forebyggende regelverk som tar høyde for teknologisk utvikling, demografiske endringer og endret sikkerhetsbilde.

I sammensetningen av utvalget er det lagt til grunn bred sikkerhetsfaglig kompetanse og tung akademisk og juridisk innsikt. Det er videre lagt vekt på IKT-kompetanse og erfaring innen blant annet energi- og ekom-området. Samtidig er det lagt vekt på å få med medlemmer med relevant næringslivsbakgrunn.

Utvalget skal levere en rapport med lovforslag i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) i løpet av høsten 2016.

 

Utvalgets sammensetning er som følger

Spesialrådgiver Kim Traavik, Oslo (leder)

Generalløytnant (p) Torgeir Hagen, Hamar

Professor Dag Wiese Schartum, Oslo

Konserndirektør Kristin Lian,Trøgstad

Vice President Consumer Hanne Løvstad, Oslo

Administrerende direktør Brian Bjordal, Haugesund

Seksjonsleder Gry Hamarsland, Oslo

Styreleder Olav Fjell, Asker

Professor Siri Wiig, Klepp