Offisielt fra statsråd 27. mars 2015

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram to meldinger til Stortinget: folkehelsemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet, og strukturreformmeldingen om universitets- og høyskolesektoren fra Kunnskapsdepartementet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. mars 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 76 S (2014-2015)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020) 

Prop. 80 S (2014-2015)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 72/2015 av 20. mars 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 78 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (kompensasjon til tidligere nordsjødykkere)

Prop. 85 L (2014-2015)
Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 74 L (2014-2015)
Endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år)
(Pressemelding)

Prop. 77 L (2014-2015)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser)
(Pressemelding) 

Prop. 81 L (2014-2015)
Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.)
(Pressemelding)

Meld. St. 19 (2014-2015)
Folkehelsemeldingen
Mestring og muligheter
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 73 L (2014-2015)
Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.)
(Pressemelding)

Prop. 79 L (2014-2015)
Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret)
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 75 L (2014-2015)
Endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte)
(Pressemelding)

Prop. 83 L (2014-2015)
Endringar i valgloven (om ansvar for valkort mv.)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 18 (2014-2015)
Konsentrasjon for kvalitet 
Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren
(Pressemelding)

Prop. 82 L (2014-2015)
Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.)

Prop. 84 L (2014-2015)
Endringer i privatskolelova mv.(nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 87 L (2014-2015)
Endringar i lov om Enhetsregisteret m.m.
(registrering av sameigarar m.m.)

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Meld. St. 17 (2014-2015)
Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud).
Lovvedtak 49 (2014-2015). Lov nr. 15.
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mars 2015 til lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148).
Lovvedtak 52 (2014-2015). Lov nr. 16.

3. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 4 andre ledd til Nærings- og fiskeridepartementet.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Forsvarsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal foreslå nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet:

Spesialrådgiver Kim Traavik, Oslo (leder)
Generalløytnant (p) Torgeir Hagen, Hamar
Professor Dag Wiese Schartum, Oslo
Konserndirektør Kristin Lian, Trøgstad
Vice President Consumer Hanne Løvstad, Oslo
Administrerende direktør Brian Bjordal, Haugesund
Seksjonsleder Gry Hamarsland, Oslo
Styreleder Olav Fjell, Asker
Professor Siri Wiig, Klepp
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et ekspertutvalg for livslang karriereveiledning:

Fylkesmann Christl Kvam, Gjøvik, leder
Førstelektor Inga H. Andreassen, Bergen
Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder, Oslo
Seniorrådgiver Ingunn Hagen, Asker
Høgskolelektor Erik Hagaseth Haug, Søndre Land
Leder av karrieresenter Kjersti Isachsen, Porsgrunn
Førsteamanuensis Roger Kjærgård, Oppegård
Avdelingsdirektør Mona Mathisen, Tromsø
Professor Peter Plant, København
Rådgiver Geir Syvertsen, Sarpsborg

6. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klagen fra Bengt Erik Paulsen over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 4. november 2014 om dekning av utgifter etter oreigningsloven § 15 tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Avdelingsdirektør Arne Sannes Bjørnstad utnevnes til ambassadør i Beograd, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jon Hanssen-Bauer utnevnes til ambassadør i Tel Aviv, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Senior Programme Specialist Joakim Michael Andrade Bakke utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Undertegning av avtale mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF samt forordning 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, 844/2012, 283/2013 og 284/2013 og EØS-komiteens beslutning nr. 208/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av rammer for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 188/2014 av 25. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/50/EU av 16. april 2014 om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon, kan bli bindende for Norge.

Olje- og energidepartementet
Norsjøkraft AS gis tillatelse til erverv av fallrettigheter som utnyttes i Eidsfoss kraftverk og Vrangfoss kraftverk i Nome kommune. 

Salen Kraftsamband Produksjon AS gis tillatelse til planendring for bygging av Storåvatn kraftverk i Rødøy kommune.