Prop. 80 S (2014-2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 72/2015 av 20. mars 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium)

Stortingsproposisjon om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 723/2009 om fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium). Rådsforordningen gir et juridisk rammeverk for organisering av felles forskningsinfrastrukturer, European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forskningsinfrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier for forskningsinfrastrukturer.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget