Prop. 81 L (2014-2015)

Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre helsepersonelloven § 51 om vilkår for spesialistgodkjenning. Lovendringen som foreslås vil gi en klar lovhjemmel til å forskriftsregulere ny ordning for spesialistutdanning for leger. Helsedirektoratet sendte i 2014 på høring forslag til endret spesialistutdanning for leger. I høringsforslaget ble det lagt fram ulike modeller for spesialistutdanningen, med endringer blant annet i fordelingen av ansvar og myndighet. Departementet vil sende forslag til nye forskrifter på høring når endringer i legers spesialistutdanning er besluttet. I tillegg foreslås det enkelte andre lovendringer: - oppheving av helsepersonelloven § 46 om elektronisk pasientjournal - lovtekniske rettelser i helsepersonelloven § 12 - endring av helsetilsynsloven § 1 slik at fylkesleger ikke lenger skal oppnevnes av Kongen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget