Prop. 74 L (2014-2015)

Endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år)

I dag bortfaller autorisasjonen, lisensen og spesialistgodkjenning når helsepersonell fyller 75 år. Personer over 75 år kan likevel på visse vilkår få lisens. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år. Departementet foreslår videre at ordningen med adgang til å søke om lisens videreføres for personer over 80 år. Det foreslås også en overgangsordning for personer som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget